Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Kamieñ Ma³¿eñstw (kontynuacja)
Autor Wiadomo
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2011-01-06, 08:40   Kamieñ Ma³¿eñstw (kontynuacja)

Kamieñ Ma³¿eñstw autorstwa Josephine Darcy, który po 77 rozdzia³ach (przet³umaczonych przez unbelievable) nie doczeka³ siê kontynuacji od autorki, zostaje dalej pisany przez cudown± Liberi, która pisze tak ¶wietnie, ¿e ledwo widaæ ró¿nice miêdzy ni± a autork± pierwszych czê¶ci. Cudowna kontynuacja

Autor: Liberi
Tytu³: Kamieñ Ma³¿eñstw – kontynuacja
Link do orygina³u (pierwsze 77 rozdzia³ów): KLIK
Link do t³umaczenia orygina³u (t³umacz: unbelievable): KLIK
Link: Potrzebny dostêp do ZAKAZANEGO LASU b±d¼ TU
Muza/Beta: Akame :*
Beta: Kaczalka :*
Parring: HP/SS, SB/RL, DM/CW
Rating: +18PS. Bo zobaczy³am, ¿e "I cz" Kamyka jest, a tego ju¿ nie. ;)
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
Ostatnio zmieniony przez Alexandrine 2011-01-06, 17:31, w caoci zmieniany 3 razy  
 
 
 
Fantasmagoria.~ 
Order Merlina II klasy
aka Severus SnapeWiek: 23
Doczya: 28 Gru 2010
Posty: 518
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2011-01-06, 14:56   

Och, zgodzê siê z Tob± Alex ;)
Liberi cudownie to poprowadzi³a dalej i tylko siedzê jak na szpilkach,czekaj±c na nastêpny rozdzia³!
Sw± drog± to czêsto ³apa³am siê na tym,¿e zastanawia³am siê, które mnie siê bardziej podoba... I jeszcze nie dosz³am, choæ chyba jednak kontynuacja ma w sobie co¶ takiego czego brak w oryginale ;)
Przy³±czam siê do twórczyni tematu i gor±co polecam ;)


PS Sw± drog± Alex, to Liberi ma te¿ swojego chomika, na którym s± wszystkie rozdzia³y na Wordzie i ten sam fick wystawia na fanfiction.net (ja go tam czytam ;p) ^^
_________________
If it feels good,tastes good
It must be mine.~
Heroes always get remembered,
But you know legends never die!


 
 
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2011-01-06, 15:02   

Masz mo¿e link? Umieszczê jako link zamienny ;)


Osobi¶cie, prze uwielbiam styl Liberi w Kamyku, jest po prostu ¶wietna w tym ;) Naprawdê, nie widzê ró¿nicy a nawet stwierdzam, ¿e przebi³a pierwotn± autorkê ;) A do tego przeniesienie Kamyka do +18 jest dla mnie kolejnym plusem ;)
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
 
 
 
Fantasmagoria.~ 
Order Merlina II klasy
aka Severus SnapeWiek: 23
Doczya: 28 Gru 2010
Posty: 518
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2011-01-06, 17:09   

http://www.fanfiction.net...ska_kontynuacja ^^
http://chomikuj.pl/liberi

Przenie¶li?Hyyyy...!~
Bêdzie fajnie *.*
_________________
If it feels good,tastes good
It must be mine.~
Heroes always get remembered,
But you know legends never die!


 
 
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2011-01-06, 17:28   

Od kilku rozdzia³ów Liberi kaza³a przenie¶æ do +18 ;) Z wiadomych wzglêdów, choæ nic nie wiadomo, tak Kamyk siê toczy ;) Zreszt± je¶li jeste¶ na bie¿±co to wiesz ;)

Ju¿ dodaje linki ;)
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
 
 
 
Fantasmagoria.~ 
Order Merlina II klasy
aka Severus SnapeWiek: 23
Doczya: 28 Gru 2010
Posty: 518
Skd: Komnata Tajemnic
Wysany: 2011-01-06, 17:31   

Oczywi¶cie... Ta pod³oga..<¶miech>
Ale ona jest wredna, proszê Ciê xD
Na takich rzeczach siê nie koñczy po prostu... Ona mnie o nerwicê przyprawi <¶miech>
_________________
If it feels good,tastes good
It must be mine.~
Heroes always get remembered,
But you know legends never die!


 
 
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2011-01-06, 17:33   

Mi siê wydajê, ¿e ten ostatni rozdzia³ da³ Harremu do my¶lenia ;) Znaczy Hermiona, jak zawsze pomocna w takich sprawach ;) No ale nie wg³êbiajmy siê w szczegó³y, bo osoby nie czytaj±ce bêd± mia³y spojler, a to psuje akcje ;) Czekam na kolejny i co tam siê pojawi ;)


Doda³am tylko ff.net, ale to wystarczy w zupe³no¶ci ;)
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
 
 
 
deedee 
Absolwent Hogwartu


Wiek: 30
Doczya: 27 Kwi 2010
Posty: 263
Skd: Wroc³aw
Wysany: 2011-01-06, 17:55   

Przy³±czê siê do zachwytów :) Kontynuacja Liberi jest cudowna, z jednej strony wrêcz idealnie wpasowuje siê w klimat orygina³u, z drugiej ma te¿ taki swój, niepowtarzalny. Na ka¿dy kolejny rozdzia³ czekam z niecierpliwo¶ci± i strasznie siê anga¿ujê w czytanie. Naprawdê, przy tych ostatnich rozdzia³ach a¿ sobie nie mog³am z emocjami poradziæ. Czasami mi siê wydaje, ¿e trochê za bardzo siê przejmujê, ale to opowiadanie ma w sobie co¶ takiego, ¿e nie potrafiê inaczej.
 
 
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2011-01-06, 18:07   

No dok³adnie, to jedno z tych opowiadañ na które czekasz i nigdy siê nie zawiedziesz, do tego tak siê wci±gasz, ¿e wrêcz odczuwasz emocje postaci ;) Naprawdê wci±ga ;) I jest prze niesamowite, a z tego co pamiêtam to Liberi mówi³a, ¿e chyba jeszcze z przynajmniej 25 rozdzia³ów ma byæ, chyba.. Musia³abym poszukaæ na Zakazanym w postach ;)
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
 
 
 
Malina 
Order Merlina II klasyWiek: 29
Doczya: 15 Cze 2007
Posty: 531
Skd: Poznan
Wysany: 2011-01-06, 18:17   

A ja Wam powiem, ¿e jako¶ kontynuacja autorstwa Liberi mi umknê³a. W³a¶ciwie t³umaczenie alternatywnego zakoñczenia przez un te¿ jako¶ mi przemknê³o... *drapie siê po g³owie*, dlatego zacznê od podziêkowaæ dla Alex, ¿e w ogóle temat zaczê³a, bo bym siê pewnie prêdko nie zorientowa³a.
Zaraz zabieram siê za czytanie, choæ sama nie wiem czego siê spodziewaæ. Sam Kamyk by³ cudownym opowiadaniem. Wci±gnê³am siê w niego od pierwszego rozdzia³u (wtedy jeszcze t³umaczenia, bodaj¿e, oreiX) i dopingowa³am un od pocz±tku, aby wziê³a siê za dalsze t³umaczenie. Momentami czu³am siê jak poganiacz niewolników, ale to ju¿ inna sprawa :D
Czego mogê byæ pewna to tego, ¿e na kontynuacji Liberi na pewno siê nie zawiodê, poniewa¿, mówi±c prostacko, dziewczyna ma ³eb na karku, ¶wietny warsztat i fajne pomys³y, aczkolwiek g³owy obci±æ sobie dawaæ nie bêdê, mo¿e dopiero jak przeczytam ;)
_________________
 
 
Kagurazaka 
7-klasistaWiek: 25
Doczya: 15 Maj 2011
Posty: 127
Skd: Lublin
Wysany: 2011-05-25, 08:40   

Czytam kontynuacje i my¶lê, ¿e Liberi stanê³a na wysoko¶ci zadania. Mam nadziejê, ¿e doprowadzi t± historiê do koñca w nale¿yty sposób, bo zmarnowaæ takie opowiadanie jest czynem niedopuszczalnym.. No i mam nadziejê, ¿e opowiadanie nie skoñczy siê tak szybko xD ale nie mo¿e siê wlec jak ¶limak... Oby Liberii mnie pos³ucha³a xD
_________________
the GazettE is NOT DEAD! 
 
 
Seves 
2-klasistaWiek: 28
Doczya: 03 Lut 2012
Posty: 29
Skd: z lataj±cej chmurki
Wysany: 2012-03-13, 19:44   

W kontynuacji Liberi podoba mi siê to, ¿e autorka potrafi dostosowaæ styl do tego, co dostali¶my w oryginalnym Kamieniu. Dosta³am od kogo¶ pliki z fanfikiem i w pierwszej chwili w ogóle nie zorientowa³am siê, ¿e autorka siê zmieni³a. Dopiero z czasem, w prowadzeniu postaci, widaæ wk³ad Liberi - zdecydowanie podoba mi siê to, co zrobi³a z Harrym. W oryginale niebezpiecznie zbli¿a³ siê do super-hiper Harry'ego, co nie irytowa³o mnie tylko dlatego, ¿e reszta by³a fenomenalna. Liberi zrobi³a z niego wreszcie prawdziwego nastolatka z krwi i ko¶ci. Sev zreszt± te¿ wiele zyska³. Jestem te¿ pod wra¿eniem tego, jak autorka poradzi³a sobie z w±tkiem wampirów i Lucjusza, w koñcu by³y one ledwie rozpoczête i tak na dobr± sprawê nie mo¿na siê by³o nawet domy¶liæ, jak± rolê mieli pe³niæ i jak to mia³o byæ wplecione w resztê fabu³y.

Tak w ogóle, mam takie ma³e pytanie. Wiadomo, czy Kamieñ bêdzie kontynuowany? Wiem, ¿e Liberi zniknê³a jaki¶ czas temu z Forum Drarry, tu te¿ ju¿ raczej nie pisze, a betuje. Ostatni rozdzia³ Kamienia na ff.net by³ w lipcu. Nie mam oczywi¶cie do nikogo pretensji, ró¿nie w ¿yciu bywa, zastanawiam siê po prostu czy kto¶ wie, co siê dzieje, czy pozostaje czekaæ i gry¼æ pazurki z niecierpliwo¶ci. ;)
 
 
Alexowy 
2-klasistaWiek: 36
Doczy: 20 Mar 2012
Posty: 21
Wysany: 2012-03-21, 23:03   

Tez chcia³bym wiedzieæ kiedy nastêpny rozdzia³. Wersja Liberi podoba mi siê zdecydowanie bardziej od 'K.M Alternatywne Zakoñczenie'. Liberi znakomicie buduje napiêcie, niesamowicie konstruuje w±tki. K.M to opowiadanie, przez które zainteresowa³em siê snarry i co jakis czas do niego wracam.
_________________
"- Bo siê stêskni³em strasznie. - Zerkn±³ w dó³, zbity z tropu.
- Nie my¶la³em, ¿e tak siê... stêskniê... w parê godzin"
 
 
Al 
Opiekun GryfonWiek: 29
Doczya: 10 Kwi 2007
Posty: 2746
Skd: Krakow/Jaworzno
Wysany: 2012-03-21, 23:12   

Zaczê³am czytaæ kontynuacjê jej autorstwa, i przyznam, ¿e do mnie nie przemawia. Nie jestem jak±¶ fank± Kamienia Ma³¿eñstw, ale przyznam, ¿e ff lubi³am. Tymczasem kontynuacja... jest dla mnie taka trochê na si³ê/nijaka? Nie kupujê tego... z jednej strony jest dosyæ wiernie odwzorowane wszystko, z drugiej, jest sporo ró¿nic, zmian i rozwi±zañ, które mnie po prostu dra¿ni±.
My¶lê, ¿e warto siê zapoznaæ, je¶li kto¶ ma ogromny niedosyt KM, ale ogólnie nie nale¿ê do osób, które by to jako¶ szczególnie poleca³y.
 
 
 
Serena_ 
3-klasistaWiek: 27
Doczya: 07 Kwi 2008
Posty: 41
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2015-03-13, 18:59   

Wie ktokolwiek, czy Liberi bêdzie kontynuowa³a Kamieñ? :)
_________________
Zapraszam do lektury Magii Krwi na Forum Mirriel.
 
 
Liberi 
7-klasistaDoczya: 20 Sty 2010
Posty: 138
Skd: Gdañsk
Wysany: 2015-03-13, 19:21   

Sereno, nie, nie bêdê kontynuowaæ. Jaki¶ czas temu zgodzi³am siê z Al, ¿e moja kontynuacja jest marna, zupe³nie poni¿ej moich oczekiwañ. Z kolejnymi rozdzia³ami mog³o byæ tylko gorzej, bo wena posz³a siê czesaæ, a do tego straci³am zainteresowanie slashem.
Z tego co wiem, powsta³a kontynuacja autorstwa Zildyi i zosta³a zakoñczona, wiêc czytacze na g³odzie mog± sobie zrekompensowaæ.
Pozdrawiam
_________________
[center]
 
 
vaiybora

Doczy: 18 Pa 2018
Posty: 4
Wysany: 2018-10-19, 07:38   like this page.

Very nice topic really ! I apperciate your topic,keep sharing more information.

หนังออนไลน์

:-D :-D
_________________
like this topic.
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Moesz pisa nowe tematy
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12