Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Przesunity przez: Klawa
2015-03-06, 15:29
Najwiêksze zalety Severusa Snape'a, które...
Autor Wiadomo
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2015-03-03, 20:00   Najwiêksze zalety Severusa Snape'a, które...

Jak wiadomo - Severus to postaæ zacna, ale kiedy czyta³am ostatnio wyrywkowo kanon to mocno cierpia³am. Chyba wszyscy przy od¶wie¿aniu przechodz± swego rodzaju szok, poniewa¿ fandom prze¿era nam mózg :)

Wiêc - co tak naprawdê fandom da³ Severusowi?Przede wszystkim pieni±dze. Wszyscy doskonale wiemy, ¿e Severus za bogaty nie by³ - ojciec mugol i pijak zapewne sza³u nie robi³. Aczkolwiek fani naprawili i to odnosz±c siê do szlacheckiej strony rodziny Severusa - Prince'ów.
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
Klawa 
Opiekun KrukonWiek: 27
Doczya: 01 Kwi 2007
Posty: 2026
Wysany: 2015-03-03, 20:08   

Poczucie humoru? :'D W niektórych fickach je miewa, a w kanonie to tak s³abo z tym chyba xD
_________________

"Sometimes there's other things you wouldn't think would be a good combination that end up turning out to be like a perfect combination. You know, like two people together, who nobody thought would ever be together..." 
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2015-03-03, 22:18   

Ja tam akurat lubiê fiki w których Sev dalej pochodzi z biednej rodziny. Ma wtedy porównywalne do¶wiadczenie do tych Harry'ego ;) Ale fakt, czêsto jest w fikach bogaty i szlachetnie urodzony :)

Co mu da³ fandom? Seksowny g³os ;)
_________________
 
 
 
lana4444 
Prefekt HufflepuffuWiek: 32
Doczya: 20 Wrz 2008
Posty: 1851
Skd: Z Gabinetu Albusa XD
Wysany: 2015-03-03, 22:58   

Fandom? Severusowi da³ niemal wszystko, co i tam uwa¿am by³o po prostu w kanonie nico saszyfrowane:
- nieomylno¶æ (taki mini Albus, który wie wszystko, z tym, ¿e dyrektor dziêki szóstemu zmys³owi, a Severus wnikliwej obserwacji),
- ogromn± moc, której w kanonie, nie oszukujmy siê, nie mia³ a¿ tyle. By³ praw± rêk± Voldzia, ale tylko dlatego, ¿e by³ inteligentny i posiada³ umiwjêtno¶æ przydatn± Czarnemu Panu - eliksiry, natomiast nikt nigdy nie powiedzia³, ¿e by³ bardzo potê¿ny, co nie oznacza, ¿e nie mia³ mocy,
- jak±¶ tak± nie tylko szlachecko¶æ, ale... w fandomie Severus ma raczej rysy arystokratyczne, nawet je¿eli nie dziêki pieni±dzom, to g³ównie w swojej postawie, zachowaniu, w ogóle w swoim jestestwie :)
- w kanonie by³ uparty i wytrwa³y, to fakt, ale w fikach uwielbiamy nadawaæ Mistrzowi Eliksirów tak± butno¶æ, idzie w zaparte nawet, je¶li nie ma racji, co osobi¶cie w nim lubiê, bo g³ównie ta butno¶æ dotyczy Pottera :D
- no i fandom, rzecz jasna, wyposa¿y³ Seva w kilka tytu³ów wiêcej, ni¿ mia³ w rzeczywisto¶ci, no ale b³agam, przecie¿ taka osobisto¶æ jak Sev z pewno¶ci± potrafi³a niczym Hermiona robiæ kilka "mistrzów" jednocze¶nie :D
_________________Snarry rulez!!!
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2015-03-10, 16:04   

Fandom nada³ mu seksowny poci±gaj±cy wygl±d. Generalnie filmy i sama wizja Alana sprawi³a, ¿e uwa¿amy Severusa jako starego - ale on nie by³ a¿ tak stary. Kanon nie nazywa³ go bynajmniej przystojnym te¿, ale za to fanki rozpu¶ci³y wodze wyobra¼ni xD
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-03-10, 16:25   

Fandom zrobi³ z niego dobrego kochanka! :P W kanonie nie ma nawet o tym mowy, a tu proszê xdd szalejemy ;p
_________________

 
 
lana4444 
Prefekt HufflepuffuWiek: 32
Doczya: 20 Wrz 2008
Posty: 1851
Skd: Z Gabinetu Albusa XD
Wysany: 2015-03-10, 16:25   

Mnie siê wydaje, ¿e Severusa uwa¿ali¶my za starego, poniewa¿ wiek czytaj±cych Harry'ego by³ do¶æ m³ody :) Ja przynajmniej wyrobi³am sobie o nim zdanie na podstawie ksi±¿ek, a nie filmu. W pierwszej czê¶ci Potteraq Alan wygl±da powalaj±co m³odo zreszt± :)

W wieku szkolnym (mnie osobi¶cie) wydawa³o siê, ¿e osoby podchodz±ce pod 30-tkê, to ju¿ emeryci :D No i profesorowie wyk³adaj±cy jaki¶ tam przedmiot, to z pewno¶ci± stare dziady :D, a Sev by³ m³ody, masz racjê.
_________________Snarry rulez!!!
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2015-03-10, 16:31   

Oj genialnego kochanka xD Normalnie nie czyta³am ficka, gdzie ten seks mia³by byæ jaki¶ zwyczajny. Severus jest tak bardzo do¶wiadczony, ¿e siê cz³owiek zastanawia czasami czy nie by³ wcze¶niej prostytutk± mêsk± xD

Alan nie jest m³ody, tej figury te¿ nie mia³ cudownej, a s³owa 't³usty', które pojawi³y siê w kanonie - odnosz± siê do jego w³osów, a nie sylwetki. Fandom zacz±³ odchudzaæ na si³ê Severusa, a to po prostu jest tak, ¿e to ca³kiem zdrowy trzydziestoparolatek xD Tylko k³y ma ¿ó³te i krzywe xD
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
lana4444 
Prefekt HufflepuffuWiek: 32
Doczya: 20 Wrz 2008
Posty: 1851
Skd: Z Gabinetu Albusa XD
Wysany: 2015-03-10, 16:36   

Gdyby trzymaæ siê kanonu, to Severus by³by prawie prawiczkiem :D W koñcu Lili nigdy z nim nie by³a, a on mimo to pozosta³ jej wierny, ehehehehe, taaaa, mêska dziwka, biedny Sev, ale znów masz racjê, w ka¿dym ff-ie seks ze Snape'em jest nieziemski i inny ni¿ ka¿dy poprzedni :D Uh, có¿, a mo¿e jednak by³ w kanonie prawiczkiem? Nigdy przecie¿ nie mia³ czasu na tak przyziemskie sprawy (bêd±c praw± rêk± Albusa i Voldzia), jak romansik, no chyba, ¿e z nawiedzon± T. pod szkolnych dachem ...
_________________Snarry rulez!!!
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2015-03-10, 16:42   

Nie chce za wiele sugerowac, ale mnie siê wydaje, ¿e wojna - a przecie¿ takowa trwa³a w ¶wiecie czarodziejskim - nieod³±cznie siê wi±¿e z gwa³tami. Trudno takie rzeczy zamieszczaæ w ksi±¿kach dla dzieci, ale jednak zasugerowa³abym, ¿e na pewno Severus chocia¿ jakie¶ nik³e - do¶wiadczenie mia³ xD Nie mam tylko pewno¶ci czy by³ a¿ tak wytrawnym kochankiem jak go maluj± nasze dr¿±ce serca xD
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
carietta 
Order Merlina II klasy
puckurt is everythingWiek: 27
Doczya: 19 Lip 2009
Posty: 1293
Skd: Podlasie
Wysany: 2015-03-13, 10:37   

Hmm, mi siê wydajê, ¿e fandom przewa¿nie daje Severusowi wyt³umaczenie na jego t³uste w³osy. Nie pamiêtam, jak to by³o w kanonie - zak³adam, ¿e by³y t³uste bo ich po prostu nie my³, ale w fickach mamy opary z eliksirów, przez które w³osy trac± blask i nie wa¿ne, co by robi³, zawsze bêd± tak wygl±daæ.
Jednak w dotyku s± zawsze jedwabi¶cie miêkkie i tak naprawdê zadbane ;dd có¿, sama z tego motywu korzysta³am parê razy ;dd.
_________________
 
 
 
Disharmony 
skrzat domowyWiek: 21
Doczya: 30 Lip 2011
Posty: 628
Wysany: 2015-03-14, 20:04   

Fandom da³ Severusowi Harry'ego ^^
_________________
~ I will be the Shadow ~~ To your Light ~ 
 
lana4444 
Prefekt HufflepuffuWiek: 32
Doczya: 20 Wrz 2008
Posty: 1851
Skd: Z Gabinetu Albusa XD
Wysany: 2015-03-14, 22:26   

Hahahahaha, nie no Anga, rozwali³a¶ mnie xD, i nikt, nikt z nas na to nie wpad³? XD! Tak jest... Harry'ego!
_________________Snarry rulez!!!
 
 
Ktostaki09 

Doczya: 06 Kwi 2017
Posty: 1
Wysany: 2017-06-18, 21:00   

Fandom da³ równie¿ Severusowi blizny wojny. Nie pamiêtam, ¿eby w kanonicznym opisie jego postaci pokazano nagiego Snape'a, na którym widaæ pozosta³o¶ci po s³u¿bie u Voldka.
A fakt, ¿e to raczej logiczne ¿e takowe posiada³, pominê. :)
_________________
Taki sobie zwyczajny cz³owieczek :)
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Moesz pisa nowe tematy
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14