Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
  RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Gospodziany Dzieñ (prawie tydzieñ) Dziecka
Autor Wiadomo
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-05-22, 20:56   Gospodziany Dzieñ (prawie tydzieñ) Dziecka

Gospodziany Dzieñ Dziecka!Ramy czasowe akcji:
  - 22.05 - og³oszenie akcji;
  - 01.06 - rozpoczêcie akcji;
  - 05.06 - zakoñczenie akcji (dok³adnie 05.06 o godzinie 23:59).

Wszystko zg³aszacie w tym temacie: mam na my¶li pytania i linki do tego, co stworzycie na zabawê. Uprasza siê o podawanie dok³adnej liczby s³ów, w przypadku t³umaczenia ilo¶æ s³ów z orygina³u ;)
Zbiór zasad akcji:
  1. Licz± siê t³umaczenia oraz teksty w³asne.
  2. Mo¿na aktualizowaæ wcze¶niej zaczête teksty, pisaæ/t³umaczyæ do nich sequele, etc.
  3. Tylko zg³oszone teksty pod tym tematem zostan± uznane przy dodawaniu dodatkowych punktów.
  4. Teksty nie musz± zostaæ zakoñczone w czasie trwania akcji.
  5. Dodatkowe punkty zostan± przyznane tylko do tekstów, które bêd± wliczaæ siê w prompty, które s± podane poni¿ej. Dlatego je¶li kto¶ aktualizuje swój tekst, musi go dopasowaæ do promptu.
  6. Przy dodawaniu nowego tekstu/aktualizacji uprasza siê o podawanie w ¶rodku numeru promptu oraz oznaczanie w opisie tematu do jakiej¶ akcji jest tekst (tylko w przypadku nowych opowiadañ).
  7. Akcja dotyczy ka¿dego fandomu.
  8. Prompty mo¿na ³±czyæ, ale to nie powiela punktów.
Prompty:
  1. Mpreg.
  2. Dziecko na progu domu/podrzucone dziecko.
  3. Adopcja.
  4. Opieka nad gromad± dzieci.
  5. Sierota.
  6. Dziecko w drodze.
  7. Znalezienie dziecka i poszukiwanie jego opiekuna/rodzica.
  8. "Kto wiedzia³, ¿e bycie dzieckiem to taka ciê¿ka harówka?".
  9. "Tatusiu/Mamusiu, gdzie jest moja druga mamusia/tatu¶?".
  10. Niesforny urwis.
Dodatkowa punktacja:

  od 1k s³ów - 0,5pkt
  od 2,5k - 1pkt
  od 4k - 2pkt
  od 5,5k - 3pkt
  od 10k - 4pkt
  od 15k - 5pkt
  od 20k - 6pkt
  Powy¿ej 20k s³ów punkty nie s± ju¿ liczone ;)


_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-05-23, 11:48   ¯eby osoby, które tylko komentuj± nie czu³y siê pokrzywdzone, z rado¶ci± og³aszam, ¿e ka¿da osoba, która skomentuje wszystkie teksty dodane na akcjê, zdobêdzie 3pkt dla swojego Domu! ;)
W przypadku, gdy liczba tekstów przekroczy 10, punktów dodatkowych bêdzie 5!

Przy czym warunek jest taki, ¿e punkty dodatkowe zostan± przyznane, je¶li tekstów do akcji powstanie minimum 5, bo w innym wypadku punktacja by³aby du¿o zawy¿ona.

Pozdrawiam! ;)
_________________

Ostatnio zmieniony przez Martynax 2015-05-29, 11:30, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2015-05-29, 11:13   

To ja z pytaniem: za³ó¿my, ¿e w trakcie trwania akcji aktualizujê jeden tekst kilka razy (mam takie plany). Czy wtedy:
1. punkty liczone s± za sumê s³ów we wszystkich aktualizacjach do tego tekstu zamieszczonych w czasie trwania akcji?
2. ka¿da aktualizacja ma mieæ inny prompt, czy wszystkie mog± albo nawet powinny byæ pod takim samym promptem, odpowiednim dla opowiadania jako ca³o¶ci?
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-05-29, 11:17   

1. Ka¿dy rozdzia³ ma punkty liczone osobno. Nie sumujê wszystkiego razem - w poprzednich akcjach równie¿ liczy³am w ten sposób.
2. Teoretycznie to nic nie zmienia, czy ka¿dy rozdzia³ bêdzie mia³ inny prompt, bo tekst jest ca³o¶ci± i zostaje zaliczony ju¿ przy u¿yciu jednego prompta. Dlatego w tek¶cie mo¿na u¿yæ wszystkich, je¶li kto¶ chce, bo za to nie ma ¿adnej dodatkowej punktacji, ani nic ;)
_________________

 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2015-05-29, 11:21   

ad. 2. No tak, ale mam sytuacjê, ¿e mogê nie znale¼æ ró¿nych promptów dla ka¿dego rozdzia³u, wiêc bardziej zale¿y mi na odpowiedzi, czy dla ka¿dego mo¿e byæ ten sam...
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-05-29, 11:32   

No tak, przecie¿ mówiê, ¿e w danym tek¶cie prompt musi siê pojawiæ chocia¿ raz... Generalnie prompt odnosi siê do tekstu jako ca³o¶ci, a nie ka¿dego rozdzia³u pojedynczo.
Wiêc jak jest, np. t³umaczenie i autor/ka w tagach da³a mprega, ale ten pojawia siê gdzie¶ pod koniec, to i tak jest zaliczone, bo to jest w tek¶cie, a nie w konkretnym rozdziale, rozumiesz?
Trochê gorzej z tekstami autorskimi, bo wtedy nie mam gwarancji, czy na pewno kto¶ rozwinie odpowiednio prompt, bo nie mam jak zajrzeæ w dalsze rozdzia³y.
_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-05-31, 23:21   

Mój post! ;)

Prompt 1: mpreg
- ¦nij ze mn± [1/5] - 5677 s³ów
- ¦nij ze mn± [2/5] - 4002 s³ów
_________________

Ostatnio zmieniony przez Martynax 2015-06-04, 11:41, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Ew 
Szara EminencjaWiek: 25
Doczya: 01 Lip 2010
Posty: 2557
Wysany: 2015-05-31, 23:44   


1. Mpreg.
Bohater potrzebny od zaraz - 1422 s³ów (orygina³)
4. Opieka nad gromad± dzieci.
Ksi±¿ê w¶ród wilków - 4607 s³ów (orygina³)
_________________

Come for the accents, stay for the existential crisis.

Ostatnio zmieniony przez Ew 2015-06-03, 20:51, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2015-06-01, 15:26   1. Mpreg

Powinno¶ci - 3050 s³ów

3. Adopcja

Atozjañskie matki - 2544 s³owa

4. Opieka nad gromad± dzieci.

Kiedy Clint spotyka³ Phila - 1019 s³ów

5. Sierota

Dwa plus jeden - 2005 s³ów + 2050
Kiedy, nie je¶li - 2002 s³owa
Wdowa po moim kochanku - 1060 s³ów

Pasuje do dwóch promptów, wiêc zaznaczê w ten sposób:
7. Znalezienie dziecka i poszukiwanie jego opiekuna/rodzica./9. "Tatusiu/Mamusiu, gdzie jest moja druga mamusia/tatu¶?".

Ona, on, my - 2557 s³ów
_________________
euphoria jedynie na ao3
Ostatnio zmieniony przez euphoria queen 2015-06-03, 20:55, w caoci zmieniany 5 razy  
 
 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2015-06-02, 12:24   

1. Mpreg:
Zagubieni ch³opcy (czê¶æ 9) - 1547 s³ów (w oryginale)
Zagubieni ch³opcy (czê¶æ 10) - 3402 s³owa (w oryginale)

3. Adopcja:
Idealny ojciec (czê¶æ 1) - 3760 s³ów (w oryginale)

5. Sierota:
Buduj±c mosty (czê¶æ 2) - 4750 s³ów (w oryginale)
Tatusiek, którego chcia³bym przelecieæ (czê¶æ 2) - 1491 s³ów (w oryginale)

8. "Kto wiedzia³, ¿e bycie dzieckiem to taka ciê¿ka harówka?":
Duch (czê¶æ 33-34) - 1015 s³ów (w oryginale)
Ca³kiem nowa perspektywa (czê¶æ 1) - 3460 s³ów (w oryginale)

10. Niesforny urwis:
On nie jest przybocznym, on jest zausznikiem - 1829 s³ów (w oryginale)
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
Ostatnio zmieniony przez Gizmo 2015-06-05, 22:04, w caoci zmieniany 3 razy  
 
 
Yuri-Onna 
Absolwent HogwartuDoczya: 07 Kwi 2015
Posty: 345
Skd: Amber
Wysany: 2015-06-04, 10:17   

Prompt: 2 dziecko na progu/podrzucone dziecko
Bia³y Mi¶ (1082 s³owa)
_________________


Fandomy, w których femslashujê: W³adca Pier¶cieni, Harry Potter, Puella Magi Madoka Magica, MCU, Kroniki Amberu, Gra o Tron, Wied¼min, Opowie¶ci z Narnii
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2015-06-05, 23:22   

Prompt 5: Sierota

[M] Nakrycie
_________________
 
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-06-06, 09:42   

Jako ¿e Tina doda³a tekst o bardzo pó¼nej porze i nie by³o czasu skomentowaæ, komentowanie przed³u¿am do 07.06 ;) W sensie godzina 23:59 dnia dzisiejszego (sobota) koñczymy zabawê ;)

Mi³ego komentowania! ;) Mo¿e na zachêtê dodam, ¿e mo¿na zdobyæ 8pkt za skomentowanie wszystkiego, poniewa¿ powsta³o naprawdê du¿o aktualizacji i nowych tekstów ;)
_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2015-06-06, 10:21   Dziêkujê wszystkim za udzia³ w akcji ;) Nie spodziewa³am siê tak du¿ego odzewu, wiêc tym bardziej cieszê siê, ¿e tematyka podpasowa³a wam na tyle, ¿eby napisaæ/zaktualizowaæ/przet³umaczyæ tyle tekstów.

Nie przed³u¿aj±c, zapraszam na krótkie podsumowanie.

Zacznijmy od szybkiego, ogólnego podliczenia:
  - w akcji wziê³o udzia³: 6 osób
  - zosta³o dodanych/zaktualizowanych/przet³umaczonych: 19 tekstów (22, je¶li liczymy aktualizacje do tego samego tekstu, których powsta³o wiêcej ni¿ jedna).


Rozdanie dodatkowych punktów za teksty:

  Ravenclaw: 6 pkt
  Gryffindor: 2,5 pkt
  Hufflepuff: 12 pkt
  Slytherin: 0,5 pkt
_________________

 
 
xiaozhengzheng 
1-klasista


Doczya: 11 Lis 2018
Posty: 6
Skd: xiaozheng
Wysany: 2018-11-11, 12:36   

2018-11-11 xiaozhengzheng
mbt shoes
michael kors outlet
kate spade bags
nike outlet
pandora charms sale clearance
pandora outlet
uggs outlet
tory burch shoes
true religion jeans
christian louboutin outlet
michael kors outlet clearance
nike shoes
moncler outlet
kate spade handbags
lebron james shoes
nike air max 90
coach outlet
canada goose jackets
coach outlet
five finger shoes
ray ban sunglasses
tory burch outlet
ugg boots outlet
canada goose outlet
canada goose outlet store
polo outlet
longchamp outlet
louboutin shoes
coach factory outlet
ugg boots clearance
off white shoes
nike sneakers
mbt shoes
coach factory outlet
fred perry clothing
ugg outlet online
mont blanc pens
polo outlet
canada goose jackets
kate spade bags
nfl jerseys wholesale
adidas yeezy shoes
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
ray ban pas cher
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
nba jersey
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
coach factory outlet
kate spade outlet
cheap jerseys wholesale
ugg outlet
coach factory outlet
canada goose
christian louboutin shoes
coach outlet
cheap ugg boots
ugg outlet
polo pas cher
moncler jackets outlet
coach outlet store online clearance
jordan retro shoes
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
christian louboutin sale
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin outlet
canada goose jackets
nike factory outlet
coach outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet store
cheap jordans
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
christian louboutin
polo ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
pandora outlet
adidas superstar shoes
pandora charms
louboutin shoes
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
canada goose jackets
pandora charms outlet
pandora charms
ugg outlet online
nike shoes on sale
canada goose outlet
vibram fivefingers
polo ralph lauren
coach outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet online
cheap ugg boots
coach outlet store online
vans store
uggs outlet
kate spade outlet online
ugg outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
ralph lauren shirts
coach outlet online
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
canada goose coats
michael kors outlet
cheap ugg boots
pandora charms outlet
fitflops clearance
ray ban outlet
lebron james shoes
ugg outlet
lebron shoes
polo outlet
christian louboutin
michael kors handbags
pandora jewelry outlet
pandora charms
coach factory outlet
nike huarache
nike outlet store
christian louboutin
polo ralph lauren pas cher
pandora jewelry
yeezy boost
birkenstock outlet
true religion outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose
pandora charms
polo ralph lauren
vibram five fingers
manolo blahnik
coach outlet store online
coach outlet
yeezy boost 350
michael kors outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
ugg outlet
birkenstock outlet
pandora jewelry
ray ban wayfarer
ugg boots
supreme clothing
coach factory outlet
michael kors outlet online
mbt shoes outlet
true religion
polo ralph lauren
canada goose
coach outlet
adidas yeezy shoes
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade
ray-ban sunglasses
coach outlet store online
coach outlet online
ugg boots clearance
asics outlet
_________________
xiaozhengzheng
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapyta do SQL: 13