Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Anime do których ci±gle wracamy
Autor Wiadomo
Klawa 
Opiekun KrukonWiek: 27
Doczya: 01 Kwi 2007
Posty: 2026
Wysany: 2015-03-03, 10:28   Anime do których ci±gle wracamy

Jak w temacie - wydaje mi siê, ¿e ka¿dy ma choæ jeden tytu³, który ogl±da³ tysi±c razy i wraca ten tysi±c pierwszy ;)

W moim przypadku to g³ównie d³ugie anime, zw³aszcza shoneny - Prince of Tennis ogl±da³am niezliczon± ilo¶æ razy, po prawdzie kiedy ogl±da³am to po raz pierwszy, ledwie skoñczy³am ostatni odcinek - od razu w³±czy³am pierwszy i zatoczy³am piêkne ko³o xD

Naruto, mo¿e nie ca³o¶ciowo, ale wracam czêsto do ró¿nych fragmentów, zw³aszcza do pocz±tków obu serii. To samo z Bleachem, ca³o¶ci jednym ci±giem raczej nie powtarza³am, ale te kilkadziesi±t pierwszych odcinków tak xD

Fullmetal Alchemist - to powtarza³am wyrywkami i w ca³o¶ci, obie serie xD Tak w³a¶ciwie Brotherhooda powtarzam w tym momencie, pokazuj±c mamie :3

One Piece - to tak na zasadzie wyrwania konkretnej przygody z ca³o¶ci i sobie potórzenia konkretnego Arcu, albo zabrniêcia ze 100 odcinków od pocz±tku, bo jednak jest do¶æ d³ugie i nie wszystkie odcinki kocham z pe³nym przekonaniem, ale yep, stanowczo jedno z nigdy siê nie nudz±cych Klawie pozycji XD Luffy <3

Hikaru no Go - mam na szafie goban, tak mnie to anime wkrêci³o xD (W sumie dawno nie go nie ogl±da³am, mo¿e czas to zmieniæ :'D)

Inuyasha - bo kocham Inusia, no :'D Ca³o¶æ chyba 2-3 razy ogl±da³am, a takto wracam sobie wyrywkowo :3

Gundam Seed i Destiny - tego pierwszego raz powtarza³am sobie w wannie (i ju¿ nigdy wiêcej, never ever) i jako¶ nie mog³am wyj¶æ. Obejrza³am z tej wanny ponad 20 odcinków chyba, bo musia³am, po prostu musia³am obejrzeæ do koñca, mimo ¿e przecie¿ wiedzia³am jak siê to koñczy, ech :'D

Juuni Kokki - tu zawsze w ca³o¶ci powtarzam i jako¶ zawsze zanim zacznê to obawiam siê tych fragmentów, które mi siê ci±gnê³y i zawsze je, bez wyj±tku, ³ykam od nowa zamiast przewin±æ xD I te¿ wcisnê³am to mamie, huhu :3 Zara¿am bakcylem anime xD
_________________

"Sometimes there's other things you wouldn't think would be a good combination that end up turning out to be like a perfect combination. You know, like two people together, who nobody thought would ever be together..." 
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2015-03-03, 13:57   

To zabrzmi strasznie, ale dalej ogl±dam Pokemony - ja wiem, ¿e zaraz kto¶ zacznie mruczeæ, ¿e to takie dziecinne, ale jednak Pokemony zawsze dawa³y rade. I przede wszystkim Ash wbrew pozorom nie by³ takim debe¶ciakiem. No i nie zapomninajmy o tych cudownych ponadczasowych warto¶ciach, które by³y li¼niête w ka¿dym odcinku - Pokemony to opowie¶æ od przyja¼ni niezale¿nie od gatunku czy p³ci! No i dziewczyny ¶mierdz±, a przede wszystkich MISTY!
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
dreamistru 
Prefekt GryffindoruDoczya: 20 Maj 2014
Posty: 509
Skd: muspelheim
Wysany: 2015-03-03, 14:08   

Ja ju¿ chyba... nie wracam? Znaczy, nadal mam do nadrobienia Naruto i nie odpuszczê, bo, pomijaj±c fillery, by³o fajne, mia³o ró¿norodne postacie, fajn± muzykê, fabu³a mnie zainteresowa³a i tak dalej.
Gdy mia³am czas na takie powroty, wraca³am do Hellsinga, ale to lata temu by³o (muzyka te¿ ¶wietna!), ale takim anime, które warto obejrzeæ i warto wracaæ jest dla mnie Clampowski X. Wisi u mnie wysoko i dalej mi siê podoba. No.6 te¿ lubiê, o, bo jest ciekawe, ma fajny w±tek s-ai, mówi o utopii, dystopii, a ja takie tematy zawsze ³yknê. Mia³am te¿ powroty do Loveless, ale dawno... I tyle, w sumie. Je¶li teraz mia³abym do czego¶ wróciæ, to na pewno w pierwszej kolejno¶ci by³by to X!
_________________


*dream.txt“Say 'Nevermore,'" said Shadow.
"Fuck You," said the Raven.”

― Neil Gaiman


 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2015-03-03, 20:46   

Ja wracam. Poniewa¿ jednak mam straszny ba³agan w p³ytach z anime (które zreszt± zosta³y u moich rodziców i ci±gle jako¶ zapominam je przywie¼æ do siebie), to wracam do tego, co mam na dysku twardym (znaczy, teraz nie wracam, bo mój lapek le¿y i kwiczy, ale jak nie le¿a³, to wraca³am). W wiêkszo¶ci by³y to najnowsze odcinki Naruto, do którego w pewnym momencie wróci³am i by³am z nim na bie¿±co, trzecia seria Kyou Kara Maou! i Bokurano, którym potrafiê siê katowaæ bez koñca, zw³aszcza kiedy z jakiego¶ powodu znów piszê do tego anime fanfik :-? . W ¿adnym z tych trzech przypadków nie ogl±dam ca³ej serii ani wszystkich odcinków, które mam na dysku - tylko te ulubione albo te, które wywar³y na mnie najwiêksze wra¿enie (co zreszt± zwykle siê pokrywa ;-) ). Gdybym mia³a teraz dostêp do wszystkich moich p³yt i by³by w¶ród nich porz±dek, mia³abym problem, za co siêgn±æ jako pierwsze. FMA (pierwsz± seriê, Brotherhooda jeszcze nie ¶ci±gnê³am, mangi zreszt± te¿ jeszcze do koñca nie przeczyta³am), Ouran, Fruits Basket, pierwsze odcinki Bleach (do zakoñczenia sprawy Rukii w za¶wiatach i powrotu stamt±d), BBB, FMP!, wybrane odcinki pierwszych dwóch serii KKM!... Naprawdê nie wiem. Ale po co siê mam zastanawiaæ i robiæ sobie apetyt, skoro nie znajdujê siê w tej jak¿e cudownej, nierealnej sytuacji? :-P
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2015-03-03, 22:35   

Ja akurat Anime ogl±dam od kilku miesiêcy dopiero (od tygodnia anime :D), ale ju¿ zd±¿y³am obejrzeæ kilka rzeczy kilka razy, wiêc... tak, wracam do ulubionych Anime. Do których? Do:

Kuroko no basuke - obejrza³am to ju¿ dwa razy w ca³o¶ci i trzeci raz w kawa³kach. Uwielbiam to anime. Za niesamowicie barwne postaci, za adrenalinê i szybsze bicie serca, za potencja³ do parowania bohaterów :D

Yumeiro Patissiere - ca³o¶æ obejrza³am ju¿ dwa razy (teraz powoli wci±gam w to kole¿ankê i ogl±dam z ni±, po raz trzeci), a do krótkich to nie nale¿y. Nauczy³am siê z tego kilku rzeczy przydatnych kuchni ;) No i te wszystkie desery wygl±daj± tak smakowicie! Poza tym, znowu, wci±ga mnie ich rywalizacja.

Sekaiichi Hatsukoi - te¿ w ca³o¶ci obejrzane dwa razy. Lubiê przede wszystkim za to, ¿e akcja siê dzieje w wydawnictwie, a ja zawsze chcia³am w jakim¶ pracowaæ. Poza tym za bohaterów i ca³± resztê. £adne jest, no.

Pewnie co¶ jeszcze, ale ogólnie jak co¶ lubiê, to wracam do tego :)
_________________
 
 
 
Binia. 
skrzat domowyWiek: 25
Doczya: 30 Mar 2010
Posty: 87
Wysany: 2015-04-22, 22:00   

Klawu¶ przybijam ci mentalna pi±tkê, za rozpoczêcie od PoT, bo zrobi³am dok³adnie to samo.
A pytanie za 100000 pkt, gdzie kupi³a¶ goban? Bo ja równie¿ po obejrzeniu Hikaru bardzo zapragnê³am a nie mogê nigdzie dostaæ, bez ¶ci±gania zza granicy.

Naruto - fragmentami wracam

FMA Brotherhood - potrafiê na nowo ogl±daæ ca³o¶æ, czasem na wyrywki, pierwszej serii nie lubiê

Kuroko no Basket - czêsto i gêsto wracam do niego , szczególnie, ¿e teraz 3 sezon wychodzi

Mahouka Koukou no Rettousei - zakocha³am siê w tym anime, ogl±dam fragmentami i ca³o¶æ co chwilê, a za light novelke po polsku bym sie dala pokroiæ

Nurarihyon no Mago - raczej fragmentami, ca³o¶æ raz na rok mo¿e

wszelakie yaoice - czêsto, gêsto i w za du¿ych ilo¶ciach odtwarzane na nowo (Boku no Pico nie obejrza³am ani razu i nie mam takiego zamiaru)
_________________
Obecnie mo¿na spotkaæ mnie na steamie
 
 
Klawa 
Opiekun KrukonWiek: 27
Doczya: 01 Kwi 2007
Posty: 2026
Wysany: 2015-04-22, 23:12   

Kupowa³am to tak dawno, ¿e nawet nie pamiêtam dok³adnie gdzie - ale w sklepie internetowym (mo¿e e-go?) xD Po osiemnastce mia³am trochê kasy i ca³± wyda³am na to. A teraz nie mam z kim graæ, jako¶ nie uda³o mi siê mamy i Ginny przekonaæ do piêkna tej gry xD

Niestety nie mam takiego na nó¿kach, które s± piêkne i totalnie chcê kiedy¶ taki mieæ <3 A w sumie to mnie nieco ponios³o i mam trzy zestawy - magnetyczny przeno¶ny, sk³adany i z grubszym gobanem. Plus kilka ksi±¿ek o Go xDI do sk³adanego i grubego mam kamienie jak widaæ - jedne brzydkie, drugie ³adne XD

_________________

"Sometimes there's other things you wouldn't think would be a good combination that end up turning out to be like a perfect combination. You know, like two people together, who nobody thought would ever be together..." 
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2015-04-22, 23:23   

Ale to ³adne! Nie mam jeszcze pojêcia jak siê gra w go (Hikaru dopiero przede mn± i mam nadziejê, ¿e dziêki niemu poznam zasady), ale maj±c taki goban chêtnie bym zagra³a. Ostatnio w sumie dosz³am do wniosku, ¿e chcia³abym siê te¿ nauczyæ graæ w shogi (ekm... w sumie zainteresowa³am siê tym przez Akashiego z KnB), bo ta wersja wydaje siê o wiele bardziej ciekawa od naszych tradycyjnych szachów. Gra³y¶cie kiedy¶ w shogi?
_________________
 
 
 
Klawa 
Opiekun KrukonWiek: 27
Doczya: 01 Kwi 2007
Posty: 2026
Wysany: 2015-04-22, 23:44   

W shogi nie gra³am, ale Go uwielbiam, zdecydowanie xD W Hikaru wszystko t³umacz±, a nawet na koniec odcinków z tego co pamiêtam jest jaka¶ laska z dwójk± dzieci, i t³umacz± jeszcze dok³adniej jak kto¶ chce sobie doogl±daæ, wiêc my¶lê ¿e za³apiesz :D

A shogi - well, do Akashiego w sumie jeszcze nie dosz³am, ale Shikamaru z Naruto, a nawet pewien odcinek z Hikaru no Go budz± we mnie pewn± ciekawo¶æ xD

W ogóle to marzy mi siê przyjazny turniej Go, ale s³abe zainteresowanie wokó³... Mo¿na nad internetowym kiedy¶ pomy¶leæ i zorganizowaæ sobie miêdzy Gospodziankami, jakby siê znalaz³o wiêcej zainteresowanych XD


______

Tak w temacie anime do których wracamy, to chyba nie wspomnia³am Króla Szamanów, a kiedy¶ ogl±da³am to w kó³ko i mo¿liwe, ¿e sobie tak sentymentalnie, jeszcze powtórzê XD
_________________

"Sometimes there's other things you wouldn't think would be a good combination that end up turning out to be like a perfect combination. You know, like two people together, who nobody thought would ever be together..." 
 
 
Yuri-Onna 
Absolwent HogwartuDoczya: 07 Kwi 2015
Posty: 345
Skd: Amber
Wysany: 2015-04-23, 07:51   

Chyba tylko dwa anime ogl±da³am wiêcej ni¿ raz. S± to:

Puella Magi Madoka Magica - ogl±da³am ju¿ chyba trzy razy i pewnie jeszcze siê kiedy¶ trafi, bo seria niezbyt d³uga (tylko 12 epów), ale za ka¿dym razem zwracaj±ca mi uwagê na jaki¶ szczegó³, zdanie, my¶l lub element graficzny, który poprzednio mi umyka³. Poza tym, bardzo lubiê to uniwersum i do mang te¿ wracam chêtnie.

Kannazuki no Miko - to jest takie anime, które zawsze, nawet kiedy ju¿ zna fabu³ê, to ³apie za serce i trzyma je mocno, ¶ciskaj±c przez ca³y czas, do samego koñca. I pewnie to g³upie i dziecinne, ale nie potrafiê podczas jego ogl±dania powstrzymaæ siê od ³ez.

Byæ mo¿e Kantai Collection do³±czy do tej listy za jaki¶ czas, ale to dopiero siê oka¿e.
_________________


Fandomy, w których femslashujê: W³adca Pier¶cieni, Harry Potter, Puella Magi Madoka Magica, MCU, Kroniki Amberu, Gra o Tron, Wied¼min, Opowie¶ci z Narnii
 
 
Tina 
WoWiek: 28
Doczya: 27 Mar 2010
Posty: 925
Skd: Chorzow
Wysany: 2015-04-23, 09:38   

To ja ogarnê Hikaru oraz zasady Go i mo¿emy graæ :D

W sumie w samym KnB nie ma du¿o o shogi, ale sam fakt, ¿e Akashi jest w tym dobry... Poza tym czyta³am fika o jakiej¶ rozgrywce shogi :)
_________________
 
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Moesz pisa nowe tematy
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12