Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Dzia³ dla crossów

Czy potrzebny jest osobny dzia³ na crossoverów?
Tak
54%
 54%  [ 12 ]
Nie
31%
 31%  [ 7 ]
Nie mam zdania
13%
 13%  [ 3 ]
Gosowa: 22
Wszystkich Gosw: 22

Autor Wiadomo
NeenAsh 
Pani MinisterWiek: 29
Doczya: 12 Maj 2007
Posty: 1015
Skd: Jaworzno
Wysany: 2014-11-30, 22:35   

Tak na szybko siê wypowiem, bo co inne muszê pilnie koñczyæ.
Serio, nie widzê problemów z zamieszczaniem crossa. Je¶li co¶ ³±czy fandomy z ró¿nych gatunków (np wymienione przez lobo ksi±¿ka, seria i film), to cross idzie do IF. A je¶li ³±czy taki sam gatunek, to trafia albo do FiS (w przypadku crossowania filmów/seriali), albo do IF (np crossowanie anime czy ksi±¿ek). Tylko crossy HP obojêtnie z czym wrzuca³abym do HP. Dla mnie to akurat proste i logiczne rozwi±zanie.

Co do spisów i klubów - powiedz lobo(w przypadku crossów)/ktokolwiek inny, ¿e chcesz stworzyæ klub i staraj siê, by funkcjonowa³, a spokojnie administracja i moderacja wam to umo¿liwi.
_________________
mgr Neen ;)
 
 
 
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2014-11-30, 23:08   

Jak Wy sobie wyobra¿acie Klub Crossów? Znajd¼cie mi wspóln± ideê istnienia takiego Klubu? On po za opcj±, ¿e dane osoby ³±cz± ró¿ne fandomy w jednym tek¶cie, nie ma nic wspólnego...
Bo raczej kto¶ kto ³±czy no nie wiem. Merlina z HP, nie bêdzie mia³ o czym podyskutowaæ z kim¶ kto ³±czy Marvela z Hobbitem... Chyba tylko dla owego "spisu" o którym wszyscy krzyczycie. To bêdzie tworzenie bezsensownego klubu po nic, again.

Tylko tyle chcia³am od siebie powiedzieæ.

PS. Nie chcê spamowaæ w temacie, wiêc dodaje tylko to: gdy autorzy nie maj± pojêcia/nie interesuj± siê tym drugim zestawieniem fandomów.
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
Ostatnio zmieniony przez Alexandrine 2014-12-01, 00:13, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
 
Aribeth 
Prefekt Gryffindoru
Tanczaca z wachlarzamiWiek: 25
Doczya: 12 Mar 2009
Posty: 2021
Skd: z Doliny Rospudy
Wysany: 2014-11-30, 23:21   

Alex, to jak ju¿ wsio skrytykowa³a¶, mo¿e zaproponujesz co¶ od siebie? Bo my przynajmniej próbujemy znale¼æ alternatywne rozwi±zanie.
_________________

 
 
lobogirl 
Pisarz Film
Champion of ChaosWiek: 30
Doczya: 19 Lip 2009
Posty: 679
Wysany: 2014-11-30, 23:22   

NeenAsh napisa/a:
Tak na szybko siê wypowiem, bo co inne muszê pilnie koñczyæ.
Serio, nie widzê problemów z zamieszczaniem crossa. Je¶li co¶ ³±czy fandomy z ró¿nych gatunków (np wymienione przez lobo ksi±¿ka, seria i film), to cross idzie do IF


Czemu? Czemu w³a¶nie tam? W miejsce, gdzie nie zostan± znalezione przez osoby, które mog³yby chcieæ to przeczytaæ w³a¶nie ze wzglêdu na ten filmowy/serialowy aspekt? Pod jakim wzglêdem to ma byæ nieproblematyczne? Pomijaj±c to, ¿e, jeszcze raz, k³óci siê z za³o¿eniami crossovera jako gatunku.
_________________
KUCHNIA
LOBO JEST WOLNYM ELFEM I UCIEKA DO MIRKWOODU


 
 
Al 
Opiekun GryfonWiek: 29
Doczya: 10 Kwi 2007
Posty: 2746
Skd: Krakow/Jaworzno
Wysany: 2014-11-30, 23:26   

Dlaczego siê k³óci? Je¶li jest tam Inny Fandom, to czemu nie ma byæ w IF? Po prostu je¶li co¶ nie pasuje do HP i nie jest czystym serialem/filmem, lepiej wrzucaæ to do IF, które od zawsze by³o wspólnym workiem, na rzeczy nie bêd±ce ani HP ani FiS.
Jak kto¶ bardzo szuka ff do danego fandomu, raczej je znajdzie, choæby przez nieprzeczytane/opcje szukaj/polecenia innych osób/Ctrl+F/po pairingu.
 
 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2014-11-30, 23:29   

Alex, wiesz, to trochê tak, jakby¶ powiedzia³a, ¿e fan HP i fan SPN nie maj± o czym dyskutowaæ, nie maj± wspólnego tematu, bo to s± dwa ró¿ne fandomy. Ale kto zabroni fanowi HP byæ jednocze¶nie fanem SPN i nale¿eæ np. do dwóch klubów, jednego takiego i drugiego takiego?

W konkretnym przyk³adzie, jaki przytoczy³a¶, akurat osoba crossuj±ca Merlina i HP, czyli ja, bêdzie mia³a wspólny jêzyk z osob± crossuj±c± Marvela i Hobbita, bo znam te dwa fandomy (MCU lepiej ni¿ Hobbita, ale oba znam przynajmniej jako tako), mogê czytaæ takie teksty i je komentowaæ, pewnie jakbym siê upar³a, mog³abym nawet co¶ takiego napisaæ - chyba nic dziwnego, skoro od dobrych kilkunastu chyba miesiêcy chodzi mi po g³owie cross Marvela z Merlinem, który pewnie prêdzej czy pó¼niej zrealizujê.

Poza tym forumowe kluby, jak widzê, nie opieraj± siê tylko i wy³±cznie na mi³o¶ci do danego fandomu. Najnowszy chocia¿by, promuj±cy d³ugie fanfiki - bez wzglêdu na ich fandom albo i brak fandomu - nie ogranicza siê do jednego serialu czy ksi±¿ki, tylko dzia³a miêdzyfandomowo, postawiwszy sobie pewien cel. Klawa mia³a pomys³ na klub i zrêcznie, choæ nie bez przeszkód (bo oczywi¶cie musia³am wymy¶liæ problem, nad którym teraz sporo z nas dyskutuje...), go realizuje. Oczywi¶cie wraz z pozosta³ymi klubowiczami, inaczej istnienie klubu nie mia³oby sensu. W tym ¶wietle nie widzê najmniejszego problemu z funkcjonowaniem klubu mi³o¶ników crossoverów - o ile taki klub powstanie, bo zdaje siê, ¿e na pocz±tku istnienia musi mieæ przynajmniej trzech cz³onków. Ja mogê tylko powtórzyæ, ¿e jestem chêtna. I zgadzam siê z Al, ¿e to dobry pocz±tek na osi±gniêcie w jakiej¶ tam przysz³o¶ci czego¶ wiêcej dla crossoverów, mo¿e nawet tego, czego obecnie pragnie lobo. To siê oka¿e z biegiem czasu, ale jakie¶ kroki dobrze by³oby podj±æ, ¿eby nie staæ w miejscu.
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
 
 
Aribeth 
Prefekt Gryffindoru
Tanczaca z wachlarzamiWiek: 25
Doczya: 12 Mar 2009
Posty: 2021
Skd: z Doliny Rospudy
Wysany: 2014-11-30, 23:34   

Gizmo, daj spokój, Alex po prostu chyba musi pomarudziæ i skrytykowaæ, bo po co pomóc znale¼æ rozwi±zanie, jak mo¿na rozj±trzyæ i d±¿yæ do kolejnej ³ajnoburzy z ca³kiem kulturalnej dyskusji?
_________________

 
 
Al 
Opiekun GryfonWiek: 29
Doczya: 10 Kwi 2007
Posty: 2746
Skd: Krakow/Jaworzno
Wysany: 2014-11-30, 23:50   

Cytat:
W tym ¶wietle nie widzê najmniejszego problemu z funkcjonowaniem klubu mi³o¶ników crossoverów - o ile taki klub powstanie, bo zdaje siê, ¿e na pocz±tku istnienia musi mieæ przynajmniej trzech cz³onków. Ja mogê tylko powtórzyæ, ¿e jestem chêtna. I zgadzam siê z Al, ¿e to dobry pocz±tek na osi±gniêcie w jakiej¶ tam przysz³o¶ci czego¶ wiêcej dla crossoverów, mo¿e nawet tego, czego obecnie pragnie lobo. To siê oka¿e z biegiem czasu, ale jakie¶ kroki dobrze by³oby podj±æ, ¿eby nie staæ w miejscu.


O to w³a¶nie chodzi. Klikn±æ "popieram pomys³ utworzenia dzia³u", czy nawet wypowiedzieæ siê w temacie jest ³atwo. Zrzuciæ na moderacjê "twórzcie dzia³" te¿, jest ³atwo. Moderacja, utworzy, przeniesie teksty... i tak dalej. Zero w³asnej pracy, prócz przekonania.

Klub, który ³±czy ideê, poka¿e:
1). czy naprawdê crossy maj± typu fanów/osób pisz±cych;
2). czy naprawdê jest zapotrzebowanie na osobny dzia³
3). czy s± ludzie, których zachêci to, ¿e co¶ jest crossem (czy kto¶ pomy¶la³, ¿e czytelnik mo¿e nie wej¶æ do fika, jak ten bêdzie w dziale crossoverów, bo po prostu nie wejdzie do tego dzia³u?)
4). organizacjê osób które promuj± crossovery, tak¿e, czy nie jest to chwilowa moda/s³omiany zapa³
5). pozwoli na tworzenie w³asnej listy i dyskutowaniem nad opisywaniem tekstów;

Dodatkowo klub mo¿e wci±gn±æ ludzi w crossy, zmotywowaæ do t³umaczenia, pisania, komentowania.

Mo¿e te¿ upa¶æ. Mo¿e, nie mieæ nawet tych trzech cz³onków. Mo¿e skoñczyæ z jednym napisanym tematem i nieaktualizowan± list±. Mo¿e pokazaæ, ¿e dzia³ crossów, to jedynie chwilowa fanberia, rzucony pomys³ i zapomniany chwilê pó¼niej.
O to w tym chodzi.

Na razie kto¶ wyj±³ na powierzchnie problem który dotyczy ilu... 14? 17? fików na forum? Wytworzy³a siê wokó³ tego dzika ideologia, problemy z szukaniem, znajdowaniem, opisywaniem ich i tak dalej. A to, nadal jedynie kilkana¶cie fików, mniej ni¿ liczba fanfiction, jaka potrafi przybywaæ na forum w dobre dni.
Je¶li, klub nie poci±gnie crossów, to nie ma sensu by zrobi³ to dzia³. Jak proc± nie ustrzeli siê go³êbia, kto bêdzie próbowa³ kul± armatni±?
 
 
 
Saraknya 
Order Merlina II klasyDoczya: 10 Gru 2009
Posty: 1137
Skd: z zapiecka
Wysany: 2014-11-30, 23:53   

Ari¶ proszona jest o uspokojenie siê, bo na razie to ona prowokuje. Za spokojnie ci kochanie?

Co do Klubu to znaj±c lobo nawet wiem, kto go za³o¿y i poprowadzi -.- Nawet spisy wan zrobiê :P Ale je¿eli znajdê wiêcej ni¿ 50 crossów to wiedzcie, ¿e wrócimy do tej rozmowy o dziale. W koñcu jak Gizmo zauwa¿y³a, od czego¶ trzeba zacz±æ.
_________________


 
 
Aribeth 
Prefekt Gryffindoru
Tanczaca z wachlarzamiWiek: 25
Doczya: 12 Mar 2009
Posty: 2021
Skd: z Doliny Rospudy
Wysany: 2014-12-01, 00:01   

nie, nie za spokojnie, Saru, naprawdê. Tylko... a zreszt±, niewa¿ne. Znowu jestem najgorsza, przyzwyczai³am siê.

Uwa¿am, ¿e rozwi±zanie proponowane przez Al ma sens, bo przynajmniej zak³ada jaki¶ wk³ad w³asny zainteresowanych. I ma najwiêksze szanse rozwoju, a mo¿e nawet podbicia ca³ego forum, jak to kiedy¶ zrobi³ KOD :D
_________________

 
 
Wirwanna. 
skrzat domowy
Wolny SkrzatWiek: 28
Doczya: 23 Sty 2008
Posty: 928
Wysany: 2014-12-01, 00:32   

Rozumiem, ¿e Alex chodzi³o raczej o fakt, i¿ nieznajomo¶æ czê¶ci fandomów mo¿e powodowaæ barierê komunikacyjn± w klubie. Nie dla wszystkich, nie we wszystkich przypadkach, ale popieram, wszak w temacie dot. corssa z Teen Wolf np. nie powiem ani s³owa. Nie neguje idei klubu, ale zauwa¿a przeszkodê.

Któr±, da siê pewnie przeskoczyæ. Osobi¶cie - popieram pomys³ za³o¿enia Klubu w celu za³o¿enia list crossów, rozpropagowania tego gatunku na forum i jako tymczasowe rozwi±zanie wniosku lobo. Tyle ode mnie.
_________________

"Tylko ci, którzy boj± siê prawdy, powinni wystrzegaæ siê Wê¿a"

"Bêdziesz tu bezpieczny" t³. anga971
 
 
Gizmo 
ArcyMag


Wiek: 42
Doczya: 30 Pa 2014
Posty: 909
Skd: Poznan
Wysany: 2014-12-01, 07:49   

Wirwanna. napisa/a:
Rozumiem, ¿e Alex chodzi³o raczej o fakt, i¿ nieznajomo¶æ czê¶ci fandomów mo¿e powodowaæ barierê komunikacyjn± w klubie. Nie dla wszystkich, nie we wszystkich przypadkach, ale popieram, wszak w temacie dot. corssa z Teen Wolf np. nie powiem ani s³owa. Nie neguje idei klubu, ale zauwa¿a przeszkodê.
Pewnie, przeszkody bêd± i to pewnie niejedna - zawsze s±, istniej± po to, ¿eby by³o ciekawiej :-P , ¿eby by³o co przeskakiwaæ, ¿eby nie by³o za ³atwo. My¶lê, ¿e sobie poradzimy, a im wiêcej osób zbierze klub, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e ka¿dy znajdzie sobie innego klubowicza do pogadania czy po to, ¿eby pokomentowa³ mu teksty. Zreszt±, tak naprawdê, czasem i bez znajomo¶ci fandomu mo¿na tekst przeczytaæ i ca³kiem logicznie skomentowaæ. Tak s±dzê - i mam nadziejê, ¿e moje komentarze do tekstów z fandomów, których praktycznie nie znam, s± przynajmniej w miarê logiczne i mimo wszystko co¶ autorom da³y, nawet je¶li nie rado¶æ, ¿e oto jaka¶ ignorantka przejecha³a siê po ich fanfiku :-P .

Wirko, jeste¶ za, ale czy to równie¿ oznacza, ¿e w to... wchodzisz? 8-)Saru, na forum jest wiêcej ni¿ 50 crossoverów, ju¿ w tej chwili, tak przynajmniej pokaza³a mi wyszukiwarka po wpisaniu s³owa 'crossover' i szukaniu go zarówno w tytule/opisie, jak i w tre¶ci postów. A dzisiaj powinien dobiæ kolejny, wiêc bêdzie jeszcze wiêcej... ;-)Odzywam siê wla¶ciwie g³ównie dlatego, ¿e w³a¶nie wpad³am na pomys³. Nie jest idealny i na pewno nie u³atwi ¿ycia osobom, które chc± czytaæ crossovery, ale mo¿e pomóc trochê autorom maj±cym problem, gdzie dany crossover umie¶ciæ. Otó¿: bez wzglêdu na to, ile fandomów jest crossowanych, przy ich wymienianiu zawsze jaki¶ musi byæ pierwszy. Wszystko jedno, czy autor ustawi fandomy alfabetycznie, czy w jakiej¶ innej kolejno¶ci, zgodnej z jego wyobra¿eniem o tek¶ci czy czymkolwiek innym, zawsze jaki¶ fandom bêdzie pierwszy. I mo¿e to jego nale¿a³oby braæ pod uwagê, je¶li chodzi o dzia³ zamieszczenia danego crossovera? To taka drobna alternatywa do pomys³u Al (który rozumiem, pewnie, ale z którym nie we wszystkich przypadkach siê zgodzê, bo np. dla mnie cross dowolnego fandomu z HP zawsze wyl±duje w dziale HP, a cross dwóch filmów w dziale FiS, nawet je¶li jeden z tych filmów jest adaptacj± powie¶ci, a drugi adaptacj± komiksu).
_________________

Ja¼wiec pe³nom gembom

Je¶li chcesz, ¿eby co¶ zosta³o zrobione dobrze, zrób to sam, jak¿e¶ taki S³odowy
 
 
Eris 
Prefekt RavenclawWiek: 22
Doczya: 04 Maj 2010
Posty: 517
Skd: znienacka
Wysany: 2014-12-01, 14:23   

To ja tylko wtr±cê, ¿e przy przesuwaniu tematu do innego dzia³u jest chyba opcja "zostaw odno¶nik w poprzednim dziale" czy co¶ podobnego? Mo¿e spróbowaæ z czym¶ takim, ¿e np. przy crossie HP i Marvela wrzuci siê najpierw tekst do dzia³u HP, a potem przesunie do FiS?
_________________
Czy wykonywanie autopsji na ¿ywej osobie jest wci±¿ nielegalne?
 
 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2014-12-01, 14:41   

Uhm... Powiem tak: by³ plan zrobienia tygodnia crossoverów (mia³y¶my takie niecne zamiary z ang±), ale pad³, bo czasu jak widaæ ma³o. Czy dzia³ jest nam potrzebny? Dla 20 tekstów? Dlaczego ma powstaæ nowy dzia³ dla tak niewielkiej liczby? Dlaczego nie dla TW, SPN czy Tolkiena, który siê nam rozrós³? Ka¿de z nich szacuje po kolejno 100, 80 i jakie¶ dobre 50 tekstów.

Spisy s± nie tylko w Klubach, ale Klubowe spisy s± zalinkowane w SPISACH odpowiednio pogrupowane dla dzia³ów. Wiêc TW, SPN, Sherlock BBC w FiS oraz pairingowe w HP YAOI.

Czy przyda nam siê kolejny klub? Prawdê powiedziawszy nie wiem. Je¶li ktos chce i sam siê tym zajmie - droga wolna, ale mówiê stanowcze nie temu, aby moderatorzy dostali do ³apek kolejny nawa³ pracy z poprawianiem otagowañ czy czytaniem ca³ych opowiadañ, aby sprawdziæ czy to cross. Jako osoba, która robi³a spisy i przegrzeba³a siê przez du¿± czê¶æ opowiadañ, bo autorzy nie zaznaczali pairingu - powiem wam, ¿e to mordêga, ktora zniechêcia po pierwsze do pracy, a po drugie do komentowania potem tekstu.
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Moesz pisa nowe tematy
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 14