Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Miêdzydomowy Turniej Gospody Pod Z³amanym Piórem
Autor Wiadomo
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-03-23, 21:15   Miêdzydomowy Turniej Gospody Pod Z³amanym Piórem

Miêdzydomowy Turniej Gospody Pod Z³amanym Piórem!
W ramach akcji organizowanych przez porê Hufflepuffu mam przyjemno¶æ zaprosiæ was do udzia³u w Miêdzydomowym Turnieju Gospody Pod Z³amanym Piórem, w którym zmierzycie siê z trzema zadaniami wymy¶lonymi przeze mnie. Zadania ogranicza jedynie moja wyobra¼nia, wiêc mo¿e to byæ wszystko od komentarzy do tekstów. Ja to ju¿ wiem, wy siê dowiecie we w³a¶ciwym czasie, a ¿eby by³o sprawiedliwie nikt (nawet Puchoni) nie mieli dostêpu do tre¶ci zadañ, dlatego ka¿dy Dom startuje z tymi samymi szansami. Mam nadziejê, ¿e bêdziecie siê dobrze bawiæ, a Gospoda zostanie zasypana tekstami oraz komentarzami. W razie pytañ piszcie pod tym postem, albo do mnie na PW.

Regulamin:


1. W zabawie udzia³ bierze ca³y Dom, a nie wybrani domownicy, dlatego te¿ punkty przydzielane s± nie poszczególnym osobom, a ca³emu Domowi.
2. Turniej rozpoczyna siê z dniem og³oszenia pierwszego zadania, a koñczy w dniu up³yniêcia terminu trzeciego.
3. Zadania bêd± og³aszane w terminie ustalonym z góry przez Organizatora; terminy nie ulegaj± zmianie.
4. Za ka¿de wykonane zadanie s± przewidziane nagrody punktowe, które zostan± odpowiednio dostosowane do jego stopnia zaawansowania.
5. Po zakoñczeniu Turnieju, Organizator przydzieli dodatkowe punkty za ilo¶æ wykonanych zadañ:
    - za wykonanie trzech zadañ - 15pkt.
    - za wykonanie dwóch zadañ - 10pkt.
    - za wykonanie jednego zadania - 5pkt.

6. Nie przewiduje siê dodatkowych dni na oddanie zadañ. Dzieñ zakoñczenia poszczególnego zadania jest terminem ostatecznym.
7. Ewentualne banerki zrobione na Turniej nie bêd± dodatkowo punktowane, chocia¿ na pewno mile widziane. Mo¿na je wrzucaæ pod tym postem lub umieszczaæ przed wykonanymi przez was zadaniami.
_________________

Ostatnio zmieniony przez Martynax 2014-03-24, 14:14, w caoci zmieniany 4 razy  
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-03-23, 22:07   

Zadanie Pierwsze!


Napisaæ/przet³umaczyæ dwa teksty na BDSM Gospoda Party. Teksty musz± byæ zakoñczone.

A. Ramy czasowe:
Na publikowanie tekstów macie czas od 06.04 do 20.04.14r., czyli do dnia zakoñczenia BDSM Gospoda Party.

B. Punkty do zdobycia:
Za wymagane dwa teksty otrzymujecie +2pkt. za ka¿dy tekst (czyli ³±cznie do zdobycia 4pkt za dwa teksty).
Za ka¿dym kolejny tekst tylko +1pkt.
Nie wa¿ne czy to drabble czy tekst na osiem stron, ekstra punkty s± przydzielane tak samo.

Powodzenia!
_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-04-21, 17:09   

Podsumowanie zadania pierwszego!Gryffindor:


Razem: 11pkt

*Ewu dostaje cztery punkty, poniewa¿ za ka¿dy tekst z serii przyznawany jest 1pkt, a jak wiadomo, kiedy mamy do czynienia z seri±, ka¿dy tekst liczy siê osobno.

Hufflepuff:


Razem: 4pkt

Ravenclaw:


Razem: 5pkt

Slytherin:


Razem: 5pkt

Gratulujemy wszystkim ukoñczenia zadania pierwszego :)

Zadanie drugie pojawi siê wieczorem lub jutro!


Je¶li pominê³am czyj¶ tekst, proszê pisaæ na PW.
_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-04-22, 19:02   

Zadanie drugie!


Zdobyæ trzydzie¶ci piêæ punktów w akcji snarry vs drarry!

A. Ramy czasowe:
Akcja snarry vs drarry rozpoczyna siê 09.05.14 i koñczy siê dnia 18.05.14 roku.

B. Punkty do zdobycia:
Punkty zdobywamy poprzez komentowanie tekstów dodanych w czasie akcji, lub dodawanie ich. Wszystko liczone jest zgodnie z obowi±zuj±c± punktacj± Pucharu Domów, czyli nie ma ¿adnych dodatkowych punktów za dodawanie tekstów, czy komentowanie w czasie akcji. Zadanie polega jedynie na zdobyciu wymaganej ilo¶ci punktów, aby je zaliczyæ.

Puchoni nie oferuj± wam nic dodatkowego za to zadanie, oprócz piêciu punktów, o których jest mowa w regulaminie Turnieju!*

*zmiana naniesiona dnia 24.04.14 roku.
_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-05-18, 23:04   

Podsumowanie zadania drugiego!Hufflepuff: 106pkt


Ravenclaw: 66pkt


Gryffindor: 62pkt


Slytherin: 53pkt


Gratulujemy wszystkim ukoñczenia zadania drugiego :)
_________________

 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-05-19, 12:39   

Zadanie trzecie!Napisaæ/przet³umaczyæ dowolny crossover jaki¶ dwóch fandomów.

A. Ramy czasowe:
Na oddanie zadania czas jest do koñca pory Hufflepuffu, czyli do dnia 21.06 do godziny 23:59.

B. Ogólne zasady:
- dom oddaje tylko jeden tekst, za który ca³y dom dostanie punkty, wiêc nie licz± siê pojedyncze osoby;
- tekst musi byæ przet³umaczony/napisany i zbetowany przez osoby z tego samego domu;
- tekst mo¿na dodaæ ju¿ nawet dzisiaj (czyli od 19.05);
- tekst zg³aszamy w tym temacie.

C. Punkty do zdobycia:
- drabble (jego wielokrotno¶æ) i miniatury poni¿ej/do sze¶ciu stron - 2pkt;
- za tekst powy¿ej sze¶ciu stron - 3pkt;
- za zakoñczenie d³ugiego tekstu, który bêdzie sk³ada³ siê z przynajmniej trzech rozdzia³ów po piêæ stron - 2pkt*.

*S± to punkty dodawane dodatkowo do tych z Pucharu.

Powodzenia!
_________________

 
 
euphoria queen 
Order Merlina II klasy
Miss McKay


Wiek: 30
Doczya: 13 Sty 2011
Posty: 2471
Skd: Mroczny Las
Wysany: 2014-06-16, 21:30   

Teoria p³yt - (1/3) Ravenclaw zg³asza ;)
_________________
euphoria jedynie na ao3
 
 
 
mea 
Order Merlina II klasyWiek: 33
Doczya: 09 Pa 2009
Posty: 1998
Wysany: 2014-06-17, 21:37   

Puszki melduj± wykonanie zadania :D
_________________
 
 
 
Saraknya 
Order Merlina II klasyDoczya: 10 Gru 2009
Posty: 1137
Skd: z zapiecka
Wysany: 2014-06-18, 19:19   

¦lizgoñski crossover w t³umaczeniu lobo
_________________


 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-06-22, 14:21   

Podsumowanie zadania trzeciego!Hufflepuff: 2pkt


Ravenclaw: 9pkt


Gryffindor: 0pkt


Slytherin: 2pkt
_________________

Ostatnio zmieniony przez Martynax 2014-06-22, 14:25, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Martynax 
Opiekun Puchon
It Is What It IsWiek: 24
Doczya: 07 Lip 2013
Posty: 2789
Skd: Lodz
Wysany: 2014-06-22, 14:24   

Podsumowanie ca³ego Turnieju!Hufflepuff: 15pkt


Ravenclaw: 15pkt


Gryffindor: 10pkt


Slytherin: 15pkt*

*S± to punkty osobne/dodatkowe za wykonanie poszczególnych zadañ, o których by³a mowa w pocz±tkowym po¶cie :)

W imieniu swoim i wszystkich Puchonów pragnê wam podziêkowaæ za udzia³ w zabawie i wspólnie spêdzon± porê :)
Do zobaczenia w przysz³ym roku ^_^
_________________

 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 11