Strona Gwna


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
 Ogoszenie 

09 maja — pocz±tek akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
22 maja — koniec akcji Prawdziwiej nie bêdzie;
23 maja — pocz±tek akcji Tego jeszcze nie by³o
23 maja — pocz±tek akcji By³o minê³o
06 czerwca — koniec akcji Tego jeszcze nie by³o
08 czerwca — koniec akcji By³o minê³o
01 czerwca — pocz±tek akcji Dziecinada
05 czerwca — koniec akcji Dziecinada

ZABAWA: 333 sposoby, w jakim mo¿na pokazaæ swoj± aktywno¶æ na forum
    RARRYSNARRYDRARRY
Hufflepuff || Gryffindor || Ravenclaw || Slytherin
783 || 336,5 || 616 || 531,9

[T] ma pierwszeñstwo, [NZ]/[Z] i [S] ustêpuje tylko [T], i s± sobie równe - nie u¿ywa siê ich jednocze¶nie. [Z]/[NZ] oraz [S] góruj± nad [D] i [M]. Nie istnieje coœ takiego jak [P] do poezji albo [Di] do dribble. Wiêc np [T][NZ][D], albo [T][S][D], ALE NIE [NZ][S][D] albo [T][Z][S][D], bo Gospodziany TAG seria to nie seria z AO3 lub te¿ seria w normalnym tego s³owa znaczeniu.

W razie problemów z rejestracj± - usuñ polskie znaki z wpisywanych informacji.
Je¶li to nie pomaga, skontaktuj siê z nami na FB Gospody
(kontakt alternatywny: klaqa@onet.pl)

Regulamin G³ówny || Regulamin Czytelni || Gospoda w pigu³ce
Aktywny udzia³ w ¿yciu forum
Do kogo siê zwróciæ

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Zamknity przez: Saraknya
2013-07-15, 16:21
Zostañ Dawc± Szpiku Kostnego!
Autor Wiadomo
Alexandrine 
Order Merlina II klasy
Morderczy DemonWiek: 25
Doczya: 17 Pa 2009
Posty: 1135
Wysany: 2012-03-20, 17:35   Zostañ Dawc± Szpiku Kostnego!

ZOSTAÑ DAWC¡ SZPIKU
otwórz swoje serce dla innychOddaj±c szpik mo¿esz uratowaæ ¿ycie cierpi±cym na choroby uk³adu krwiono¶nego.


BYCIE DAWC¡
Dawc± szpiku mo¿e zostaæ ka¿da zdrowa osoba w wieku 18 – 50 lat. Dawc± mo¿esz zostaæ i Ty, bowiem pokrewieñstwo z biorc± nie jest konieczne, a Twój szpik mo¿e uratowaæ ¿ycie komu¶ obcemu – wa¿ne, by wyst±pi³a zgodno¶æ antygenów HLA w Bankach Dawców Szpiku. Im wiêcej osób jest w nich zarejestrowanych, tym wiêksza szansa na znalezienie odpowiedniej próbki i tym samym na uratowanie chorego.


PRZECIWWSKAZANIA
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o przeciwwskazaniach co do zostania dawc± szpiku – przysz³y dawca nie mo¿e byæ nosicielem wirusa HIV, WZW typu B i C, a tak¿e nie móg³ w przesz³o¶ci chorowaæ na ¿ó³taczkê pokarmow±, gru¼licê, choroby hematologiczne i onkologiczne.


FORMULARZ
Chêæ zostania dawc± szpiku deklaruje siê przez wype³nienie i przes³anie pod wskazany adres formularza „O¶wiadczenie woli o wpisanie do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej (CRNDSiKP)”. Mo¿na go otrzymaæ w stacjach krwiodawstwa i Zak³adach Opieki Zdrowotnej a tak¿e pobraæ z Internetu ze strony. Mo¿na tez zg³osiæ chêæ zostania dawc± szpiku telefonicznie lub listownie i otrzymaæ formularz o¶wiadczenia.


CO PO
Po zarejestrowaniu danych osobowych w Rejestrze, zostaniesz skierowany do okre¶lonego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w celu oznaczenia antygenów HLA.


DANE
Dane osobowe przez ca³y czas bêd± pod ochron±, nie zostan± udostêpnione ¿adnym postronnym osobom. W przypadku zmiany decyzji – rezygnacji z chêci bycia dawc±, nale¿y zg³osiæ siê do CRNDSiKP. To wystarczy, by zostaæ skre¶lonym z listy.


KONTAKT, BADANIA, ODDANIE SZPIKU
Kiedy w którym¶ z o¶rodków zajmuj±cych siê przeszczepianiem szpiku znajdzie siê biorca posiadaj±cy identyczne antygeny HLA z Twoimi, zostaniesz powiadomiony o konieczno¶ci zg³oszenia siê do tego o¶rodka. Po wykonaniu koñcowych badañ potwierdzaj±cych dobry stan zdrowia i wykluczeniu nosicielstwa wirusów, podejmiesz ostateczn± decyzjê w sprawie pobrania szpiku do przeszczepienia. Pobranie komórek poprzedza spotkanie informacyjne z dyrektorem O¶rodka Transplantacyjnego i lekarzem pobieraj±cym szpik. Podczas spotkania otrzymasz dok³adne informacje o technice, ewentualnych skutkach ubocznych i korzy¶ciach dla biorcy. Nastêpnym krokiem jest intensywne przygotowanie biorcy silnie dzia³aj±cymi lekami do przyjêcia alogenicznego przeszczepu szpiku. Szpik do przeszczepienia zostan± pobrane w szpitalu w znieczuleniu ogólnym. Komórki krwiotwórcze mog± byæ pozyskane tak¿e z krwi obwodowej, odbywa siê to w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga znieczulenia ogólnego. Nastêpnego dnia po oddaniu szpiku mo¿esz byæ wypisany do domu. Wszystkie badania oraz procedury zwi±zane z oddaniem szpiku s± op³acane przez bud¿et pañstwa.
_________________Kobiety z pigu³ek konstruuj± bomby.
 
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi
Nie moesz pisa nowych tematw
Moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapyta do SQL: 13