Latojesieñ Gryffinclawu - Wyci±gamy fiki z szulfady

Aribeth - 2014-07-12, 21:24
Temat postu: Wyci±gamy fiki z szulfady
Po konsultacjach z Al i Eu stwierdzi³am, ¿e i tak zrobiê po swojemu. Moi mili, przedstawiam Wam akcjê pod tytu³em...

Wyjmij fiki z szuflady!
Moi mili, akcja jest prosta - koñczymy stare fiki! Stare, czyli te nieuaktualniane od co najmniej 2013 roku! (czyli 2013 i wcze¶niej)
Za to oczywiscie przewidziane s± punkcioszki:
1. Za skoñczenie porzuconego fika, nieukatualnianego od co najmniej roku 2013 - dodatkowe 7 punktów
2. Za aktualizacjê, czyli przede wszystkim nowy rozdzia³ dawno nie aktualizowanego fika - 3 dodatkowe punkty za rozdzia³ nie krótszy ni¿ ¶rednia ilo¶æ stron trzech ostatnich rozdzia³ów. Czyli je¶li fik nam stan±³ na 7 rozdziale, chcemy dodaæ ósmy, to jego d³ugo¶æ nie mo¿e byæ krótsza ni¿ ¶rednia arytmetyczna rozdzia³u 5, 6 i 7.

Proste, prawda?

No wiêc do piór xD Akcja zaczyna siê od dzis i bêdzie trwaæ do koñca pory gryfokruczków, aktualizowane teksty podchodz±ce pod akcjê proszê zg³aszaæ do mnie przez PW albo fejsbuka.
Proszê te¿ o zaznaczanie, ¿e dany tekst podchodzi pod ow± akcjê.

EDIT: A, jedna uwaga,zasugerowana niegdysiejszym pytaniem Martyny, (nigdy nie wpad³am na to, by to dopisaæ, bo wydawa³o mi siê oczywiste, ale lepiej dmuchaæ na zimne xD): dopuszcza siê wspó³t³umaczenie/wspó³tworzenie z autorem/t³umaczem "pierwotnym" fika, ale nie t³umaczenie czy te¿ pisanie go ZAMIAST tej osoby. Punktacja w ty przypadku jest taka sama jak w Pucharze, czyli ka¿demu wed³ug zas³ug - wspó³t³umacz A przet³umaczy³ 2 rozdzia³y, dostaje 6 pkt dla swego domu, wspó³t³umacz B jeden - 3 pkt dla domu.

Je¶li ktos chcia³by zrobiæ grafikê - bo ja nie mam o tym pojêcia - to prosi³abym o choc kilka banerów, zawsze to dodatkowe punkty do pucharu xD
Je¶li jakie¶ przyjd±, otworzê z nimi temat xD

A póki co wybaczcie mi ma³o sk³adn± wypowied¼, akcja wydaje mi siê przejrzysta, a ja pijê wino z Ewu (Alu, czekamy na Lalkê) i ¿yczymy mi³ego wieczoru, wszelkie szczegó³y na PM albo SB, dobranoc xD

Aribeth - 2014-08-01, 00:39

Jako ¿e mamy 1 sierpnia, postanowi³am zrobiæ pierwsze podsumowanie akcji. Co prawda tym razem po raz pierwszy i ostatni liczy³am wszystkie teksty pod ni± podchodz±ce, a nie tylko te zg³oszone, ale zrobi³am to, by Was nieco... zmotywowaæ xD
I tak:

Lana:
1. Kula – Przewidula – 2x3 za rozdzia³y plus 7 za skoñczenie – razem 13 punktów.
2. ¦wiat³o mojej ciemno¶ci – 9x3 za rozdzia³y, razem 27 punktów
Razem daje to 40 punktów do klasyfikacji pucharowej

Anga:
1. Przeciwczas – 3 punkty za rozdzia³

Cocoslash:
1. Przyczajona fretka, ukryta ropucha – 3 punkty za rozdzia³

W razie pytañ - tak, nastêpne rozdzia³y wy¿ej wymienionych tekstów nadal bêd± punktowane, a¿ do ich zakoñczenia.

Koñczmy fiki, kochani, czy to autorskie, czy t³umaczenia, nie zostawiajmy takich brzydkich [NZ], które strasz± czasem i kilka lat :(

Aribeth - 2014-08-15, 11:08

Nowe podsumowanie, od 1 sierpnia (od godziny 2 w nocy) do 15 sierpnia do godziny 12:10


1. Anga – 3 pkt. za rozdzia³ „Przeciwczasu”
2. Lana – 9 pkt. za 3 rozdzia³y „¦wiat³a mojej ciemno¶ci”
3. Eu – 3 pkt. za rozdzia³ „Bram Avalonu” i 3 pkt. Za rozdzia³ „Demonów” – razem 6.
4. Saraknya – 3 pkt. Za rozdzia³ „Aojdów”

Al - 2014-08-15, 18:38

Wiêc, Alu zg³asza dokoñczenie Okowów :3
Aribeth - 2014-08-17, 14:13

Podsumowanie 3, ¿ebym nie zapomnia³a (do 17.08, 15:10)

Al:
1. "W okowach rzeczywisto¶ci" - 3 pkt za rozdzia³ plus 7 za zakoñczenie - razem 10
2. "Wspominki perwersyjnego kapelusza" - 3 za rozdzia³ plus 7 za zaloñczenie - razem 10

euphoria queen - 2014-08-19, 08:54

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=181836#181836 - Wredna ruda zaczê³a siê aktualizowaæ ku chwale drarry xD
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=181840#181840 - Tragedia w aktach trzech - aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=181851#181851 - Tajemnice wojny siê zaktualizowa³y

________
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182020#182020 - Tragedia siê skoñczy³a
___________

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182103#182103 - Demony aktualizacja

Satanachia. - 2014-08-22, 23:29

Tak siê tylko wychylam, ¿e zamknê³am Lwie oko
Aribeth - 2014-08-22, 23:38

Podsumowanie (od 17.08 do 23.08 00:30)

1. Euphoria queen:
1.1 Aktualizacja "Wrednej Rudej" - 3 pkt.
1.2 Aktualizacja "Tajemnic wojny" - 3 pkt.
1.3 Aktualizacja "Demonów" - 3 pkt.
1.4 Aktualizacja i zakoñczenie "Tragedii w trzech aktach" - 6 pkt za rozdzia³y i 7 za zakoñczenie, razem 13
RAZEM - 22 punkty

2. Fantasmagoria
2.1 Aktualizacja "Legendy" - 3 pkt.

3. Satanchia
3.1 Aktualizacja i zakoñczenie "Lwiego oka" - 9 pkt za rozdzia³y i 7 za zakoñczenie, razem 16 punktów

euphoria queen - 2014-08-23, 15:45

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182132#182132 - Opuszczeni nie samotni - zakoñczono
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182227#182227 - Wredna ruda zosta³a zaktualizowana
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182284#182284 - wredna ruda kolejna aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182290#182290 - Demony aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182302#182302 - Wredna ruda zosta³a zakoñczona
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182440#182440 - Demony aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182446#182446 - Gar¶æ niespe³nionych marzeñ - aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=182839#182839 - Demony aktualizacja

Klawa - 2014-08-24, 21:23

Skoñczy³am I ¿yli? xD
Aribeth - 2014-08-29, 12:15

Ok, kolejne podsumowanie:

1. Eu:
1.1 Wredna ruda - 3 rozdzia³y plus zakoñczenie - 16 punktów.
1.2 Opuszczeni nie samotni - rozdzia³ plus zakoñczenie - 10 punktów
1.3 Demony - 3 rozdzia³y - 9 punktów
1.4 Gar¶æ niespe³nionych marzeñ - 3 pkt za rozdzia³

RAZEM 38 pkt

2. Klawa:
2.1 I ¿yli - rozdzia³ plus zakoñczenie - 10 punktów

3. Neen
3.1 Szepty - 3 czê¶ci, 9 punktów

NOWE PODSUMOWANIE (edytujê post, ¿eby syfu nie robiæ, skoro nikt tekstu w temacie nie zg³asza³ :P)

Od 29 sierpnia od godziny 13:30 do 1 wrze¶nia 1:30

1. Neen
1.1 Szepty - 1 czê¶æ, 3 punkty

2. Neen, Ew i Aribeth
2.1 Szepty - 3 czê¶ci - 9 pkt

3. Al
3.1 Rozdzia³ Gacionoweli - 3 pkt
3.2 Dwie czê¶ci Dziesiêciu mieczy - 6 pkt

RAZEM 9 pkt.

euphoria queen - 2014-09-01, 16:16

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=183740#183740 - Demony aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=183869#183869 - Gar¶æ niespe³nionych marzeñ
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=183874#183874 - Zadowolony zosta³ skoñczony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=183887#183887 - Demony aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=183935#183935 aktualizacja Demonów
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184034#184034 Demony aktualizacja
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184238#184238 - Demony aktualizacja

Al - 2014-09-07, 00:06

Zg³aszam 5 rozdzia³odrabbli z "Dziesiêæ Mieczy" i zakoñczenie tego ff. ;)
Aribeth - 2014-09-07, 00:06

Od 1 wrze¶nia od 1:30 do 7 sierpnia 1:00

1. Euphoria:
1.1 Demony - 5 rozdzia³ów, razem 15 pkt
1.2 Gar¶æ niespe³nionych marzeñ - 1 rozdzia³, 3 pkt
1.3 Zadowolony - 1 rozdzia³ plus zakoñczenie - 10 pkt - prosi³abym jednak pamiêtaæ, ¿e rozdzia³ ma byæ nie krótszy ni¿ poprzednie, a tu by³o odwrotnie, wyj±tkowo jednak policzy³am to normalnie, ze wzglêdu na fakt, ¿e mog³o byæ niedoprecyzowane, ¿e jak mamy mniej ni¿ te 3 rozdzia³y, to liczymy sredni± z dwóch ostatnich, albo patrzymy na d³ugo¶æ tego jednego, który jest.

razem 28 pkt

2. Neen, Ewu i Aribeth
2.1 Szepty - 13 czê¶ci, razem 39 punktów

3. Al
3.1 Dziesiêæ mieczy - 5 rozdzia³ów plus zakoñczenie, razem 22 pkt

euphoria queen - 2014-09-08, 09:14

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184460#184460 Demony zaktualizowano
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184470#184470 jak wy¿ej
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184559#184559 jak wy¿ej
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184614#184614 jak wy¿ej
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184621#184621 jak wy¿ej
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184632#184632 jak wy¿ej

Saraknya - 2014-09-08, 18:20

Aojdów zg³aszam ^_^
Aribeth - 2014-09-12, 20:08

Nowe podsumowanie xD Od 7 wrze¶nia 1:00 do 12 wrze¶nia do 21:05

1. Eu:
1.1 Demony - 6x3pkt za rozdzia³, razem 18 pkt

2. Saru:
2.1 Aojdowie - 3 pkt za rozdzia³

3. Wirwanna
3. Krwawa Kurtyna - 3x3 pkt za 3 czê¶ci, razem 9 pkt

4. Al:
4.1 ¦pij dobrze, Rangiku - 3 pkt
4.2 Gacionowela - 5x3 pkt, razem 15
RAZEM 18 pkt

5. Ari, Ewu i Neen
5.1 Szepty - 11 x 3, razem 33 punkty

Ew - 2014-09-12, 22:58

Nie taki straszny koniec
euphoria queen - 2014-09-13, 09:35

Demony:
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184779#184779
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184784#184784
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184790#184790
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184795#184795
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184803#184803
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184805#184805
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184807#184807
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185083#185083
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185252#185252
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185401#185401
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185471#185471
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185755#185755
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185758#185758
http://hpforum.ok1.pl/vie...641a6d51#185807
http://hpforum.ok1.pl/vie...952549bb#185813
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185818#185818

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184839#184839 - Dwie czê¶ci Napiêcia i zakoñczenie
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=184842#184842 2 czê¶ci i zakoñczenie Serii Eliksirów

Gar¶æ niespe³nionych marzeñ:
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185186#185186
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185195#185195
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=185209#185209 - zakoñczenie

Aribeth - 2014-09-14, 17:24

<Zapomniany fik!>

Anga:
1. Bêdziesz tu bezpieczny - 3 pkt za rozdzia³.

Nie widzia³am tego, bo sklei³y siê posty, dlatego proszê - ZG£ASZAJCIE!!

Aribeth - 2014-09-23, 18:53

Nowe podsumowanie do 23.09 do godziny 19:45

1. Eu:
1.1 Demony: 16*3 = 48
1.2 Seria eliksirów: 2*3 + 7 = 13
1.3 Napiêcie: 2*3 + 7 = 13
1.4 Gar¶æ niespe³nionych marzeñ: 3*3 + 7 = 16

RAZEM: 90

2. Ewu:
2.1 Nie taki straszny koniec - czê¶æ i zakoñczenie - razem 10 pkt

3.1 Neen, Ari i Ewu
3.1 Szepty: 19*3 = 57

Al - 2014-09-27, 05:11

Alu zg³asza - Puenty nie bêdzie - zakoñczenie :3
Aribeth - 2014-09-29, 11:33

Podsumowanie do 29.09, godzina 12:30

1.Al:
1.1 Puenty nie bêdzie - czê¶æ i zakoñczenie - 10 pkt
1.2 Gacionowela - 3 pkt za rozdzia³

2. Fantasmagoria
2.1 Zahir - 1,5 pkt - rozdzia³ jest krótszy od poprzedniego

3. Neen, Ewu i Ari
3.1 Szepty 15*3 = 45

euphoria queen - 2014-10-05, 08:37

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=186548#186548 Demony
Aribeth - 2014-10-08, 10:58

Podsumowanie do 08.10.2014 do godziny 12:00

1.Eu:
1.1 Demony - 3 pkt.

2. Al:
2.1 Gacionowela - 3 pkt

3. E.N.A:
3.1: Szepty: 3*3 = 9

Ew - 2014-10-09, 22:42

Jednoro¿ec;
The Game;

Aribeth - 2014-10-26, 23:25

Nowe podsumowanie (do 26.10 do 23:20)

1. Lana4444
1.1 "¦wiat³o mojej ciemno¶ci" - 3 pkt za rozdzia³.

2. Ewu
2. 1 Jednoro¿ec - 3 pkt za rozdzia³
2.2 The game - 3 pkt za rozdzia³

3. Neen, Ewu i Ari:
3.1 30*3 plus 7 za zakoñczenie - razem 97 pkt

Disharmony - 2014-11-07, 22:04

Bêdziesz tu bezpieczny - 6 rozdzia³
euphoria queen - 2014-11-13, 08:10

http://hpforum.ok1.pl/vie...b17e2d39#191896 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191973#191973 - Poca³unek o smaku krwi
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=191994#191994 - HP i Bramy Avalonu
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=192508#192508 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=192581#192581 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=192910#192910 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=192920#192920 - BA
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=193077#193077 - Poca³unek o smaku krwi

Disharmony - 2014-11-15, 15:39

Rozdzia³ 7; Bêdziesz tu bezpieczny
Disharmony - 2014-11-23, 22:34

Rozdzia³ 8 i epilog Bêdziesz tu bezpieczny - zakoñczenie tekstu.
Ew - 2014-11-24, 14:34

To ja zg³aszam to za autorkê ;)
euphoria queen - 2014-12-01, 17:31

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194681#194681 - Bramy Avalonu
Aribeth - 2014-12-02, 01:29

Ok, nie ogarnia³am dawno podsumowania, ALE oto jest!

1. Anga:
1.1. Bêdziesz tu bezpieczny - 4 rozdzia³y plus zakoñczenie - 19 pkt

2. Eu:
1. Bramy Avalonu - 3 rozdzia³y, razem 9 pkt
2. Demony - 4 rozdzia³y, 12 pkt
3. Poca³unek o smaku krwi - 2 rozdzia³y, 6 pkt

3. Lana:
3.1. ¦wiat³o mojej ciemno¶ci - 4 rozdzia³y, 12 pkt

4. Al
4.1. Gacionowela - 6 pkt za 2 rozdzia³y

5. Raven:
5.1 Kochani Mamo i Tato - rozdzia³, 1,5 pkt (rozdzia³ minimalnie za krótki) plus 7 pkt za zakoñczenie, razem 8,5

euphoria queen - 2014-12-02, 14:18

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194717#194717 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194805#194805 - Bramy Avalonu
http://hpforum.ok1.pl/vie...d8c76a34#194829 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...ce6d62c4#194917 Bramy
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=194980#194980 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...ac7bee08#195458 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=195588#195588 - Bramy Avalonu
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=195729#195729 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=195742#195742 - Bramy Avalonu
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=195806#195806 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=195910#195910 - Demony
http://hpforum.ok1.pl/vie...9cb066fc#195924 - Demony rozdzia³, który jest zakoñczeniem ;(
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196029#196029 -Bramy

Wirwanna. - 2014-12-14, 08:28

zg³aszam aktualizacjê, z tego co wiem czê¶æ liczona jak rozdzia³, jak poprzednie Kurtyna
euphoria queen - 2014-12-14, 22:09

http://hpforum.ok1.pl/vie...b47f6f1b#196225 - Bramy :)
Aribeth - 2014-12-14, 22:22

Kurtyna tylko 1,5 pkt, bo rozdzia³ ma niewiele ponad 8 stron, powinien mieæ ok. 11,5.
Bramy najnowsze to samo, o pó³ strony za krótkie.

Saraknya - 2014-12-14, 23:35

Aojdowie 30
Chce moje ciasto. A jak nie wierzysz, ¿e maj± 10 stron to zrobiê ci screena!

euphoria queen - 2014-12-15, 22:24

http://hpforum.ok1.pl/vie...4bd78e6d#196371 - Bramy :)

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196427#196427 - Jak trudno byæ superbohaterem
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196585#196585 - rozdzia³ + zakonczenie Jak trudno byæ superbohaterem

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196680#196680 - Bramy
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196729#196729 - Bramy
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196898#196898 - Bramy
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=197270#197270 - Bramy

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196758#196758 - Szermierz

http://hpforum.ok1.pl/vie...53b98dbe#196811 - Powinno¶ci

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196837#196837 - Przesz³o¶æ przysz³o¶ci

http://hpforum.ok1.pl/vie...p=196936#196936 - Poca³unek o smaku krwi
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=197063#197063 - jak wy¿ej :)
http://hpforum.ok1.pl/vie...p=197245#197245 - jak wy¿ej + to rozdzia³ koñcz±cy

Al - 2014-12-20, 18:49

Zg³aszam TO

Z tego co siê orientowa³am, jeden rozdzia³ by³ krótszy o 0,5-1str ni¿ ¶rednia trzech poprzednich, ale niestety ten tekst ju¿ mam napisany, sceny s± scenami na zasadzie pisania dramatu, i nie mam wp³ywu na d³ugo¶æ xD

Aribeth - 2014-12-20, 23:45

Ostatnie podsumowanie:

1. Eu
1.1 Demony: 31 pkt
1.2. Bramy - 31,5 pkt
1.3. Jak trudno byæ superbohaterem - 13 pkt
1.4. Szermierz, powinno¶ci, przesz³o¶æ przysz³o¶ci - 9 pkt
1.5 Poca³unek o smaku krwi - 16 pkt.

2. Wirwanna - 1,5 pkt
3. Saraknya - 3 pkt

4. Al 28, 5 pkt


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group